2016-11-03 09:09Pressmeddelande

3,9 miljoner till forskning om skolundervisning

null

Forskare vid Karlstads universitet tilldelas 3,9 miljoner kronor för forskning om undervisning i de samhällsorienterade ämnena i skolans årskurs fyra till sex. Målet är att bidra till en förstärkning av lärarprofessionen.

- Både nationell och internationell forskning visar att denna undervisning vanligtvis är lågt prioriterad, svagt underbyggd och undanskymd, säger Martin Stolare, docent i historia och forskningsledare för Centrum for de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet.

Forskningsprojektet ska undersöka möjligheterna att stärka den samhällsorienterande undervisningen på mellanstadiet genom att låta undervisningen utgå från samhällsfrågor, som till exempel migration och hållbar utveckling. Utgångspunkten är den pågående internationella diskussionen om ”powerful knowledge”, vilket handlar om den kunskap som utvecklats inom de akademiska discplinerna och som visat sig särskilt värdefull för att hantera det dagliga livet. Det kunskapsorienterande perspektivet kopplas samtidigt till de mer värdebaserade aspekterna av skolans uppdrag som är att förbereda eleverna för livet som samhällsmedborgare. Tolv lärare från fyra olika skolor kommer att delta i projektet.

Projektet pågår i tre år och har namnet Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6. Det är ett av åtta forskningsprojekt som tilldelas pengar från Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd.

För mer information kontakta:
Martin Stolare, telefon 070-229 70 43 eller mejl martin.stolare@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.