2022-11-11 13:56Pressmeddelande

30 miljoner till universitetets forskare

Karlstads universitets huvudentré om höstenHöstbild från huvudentrén

Under hösten fattar flera stiftelser som finansierar forskning sina beslut. Hittills har åtta ansökningar från forskare vid Karlstads universitet beviljats sammanlagt nästan 30 miljoner kronor.

Statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till forskningsprojektet ”Den organiserade osäkerheten inom äldreomsorgen. Om kvalitet, förutsättningar för motstånd och personalens vilja att stanna kvar.” Projektledare är Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete, och det beviljade projektbidraget är 4 996 000 kronor.

Forte har också beviljat nyttiggörande-bidrag till forskningsprojektet ”Epistemisk (o)rättvisa och barriärer till kunskapsintegrering: Utvecklande av checklista och diskussionsunderlag för legitimering av brukarkunskap inom verksamhetsområdet psykisk hälsa”. Ansvarig för denna forskning är Katarina Grim, universitetslektor och filosofie doktor i socialt arbete, och det beviljade beloppet är 501 000 kronor.

Skolforskningsinstitutet har beviljat medel för praktiknära skolforskning till forskningsprojektet ”Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt för att öka förutsättningar för elevers lärande i yrkesämnen”. Projektledare är Stig-Börje Asplund, docent i pedagogiskt arbete, och den beviljade summan är 4 211 000 kronor. 

Stig-Börje Asplund har också beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet ”Arbetarmän i skogsbygd och deras lokala läspraktiker. Kontinuitet och förändring över generationer”. Det beviljade beloppet är 3 579 000 kronor.

Vetenskapsrådet har beviljat medel från sina anslag för forskning om medicin och hälsa till projektet ”Miljöns betydelse för den epigenetiska klockan (Epi-Clock)”. Ansvarig för denna forskning är  Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och det beviljade beloppet är 4 800 000 kronor.

Vetenskapsrådet har vidare beviljat medel ur anslagen för utbildningsvetenskap till forskningsprojektet ”TELL-ABILITY: Muntligt berättande som livskunskap och interaktionell kompetens i andraspråksundervisning”. Ansvarig för denna forskning är Erica Sandlund, docent i engelsk språkvetenskap, och det beviljade projektbidraget är 4 398 000 kronor.  

Även Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik, har beviljats medel från Vetenskapsrådets anslag för nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap. Forskningsprojektet ” Utbildning och bildning i antropocen” beviljas 1 196 010 kronor.

Slutligen beviljas två forskningsprojekt vid Karlstads universitet projektbidrag från Vetenskapsrådets anslag för natur och teknik. ”Topologiska defekter: från tensorkategorier till exotiska faser av materia” med Jürgen Fuchs, professor i fysik, som ansvarig beviljas 2 925 000 kronor. Och ”Morphology-based rigorous geometry handling for boundary-effect dominated design problems” med Eddie Wadbro, professor i matematik, som ansvarig beviljas 3 400 000 kronor.

Fler forskningsprojekt vid Karlstads universitet väntar besked om externa forskningsmedel, bland annat från finansiärerna Formas och Vetenskapsrådet, under senhösten. Vi återkommer med mer information om dem och om de enskilda forskningsprojekten.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält