2016-12-01 13:35Pressmeddelande

2, 7 miljoner till forskning om hormonstörande ämnen som påverkar fortplantningen

null

Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur exponering för så kallade perfluorerade ämnen påverkar epigenetiska mekanismer hos gravida kvinnor och deras barn.

Projektet har sitt urspung i att man i december 2013 upptäckte att dricksvattnet i Ronneby kommun var förorenat med perfluorerade ämnen (PFAAs) från brandskum. De uppmätta halterna i dricksvattnet var mycket höga, långt över nationella rekommenderade gränsvärden för dricksvattenkvalitet.

- Vissa perfluorerade ämnen är hormonstörande och har i experimentella studier visat sig påverka fortplantning. Hos människor har PFAAS-exponering visat sig påverka bland annat sköldkörtelfunktion och födelsevikt hos barn. Trots sådana data vet vi förvånansvärt lite om hur påverkan sker och vilka verkningsmekanismer som ligger bakom effekterna, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien.

Epigenetik har att göra med genuttryck, som kan ärvas från cell till cell men som inte beror på förändringar i DNA. Mycket talar också för att epigenetiken styr fostrets programmering och förändringar som orsakas av miljöexponeringar kan därför potentiellt även påverka hälsan hos kommande generation. PFAS-exponering under graviditet och påverkan av fostrets epigenetiska programmering kan därmed ge livslånga negativa effekter, såsom försämrad tillväxt.

Projektet avser att använda två svenska graviditetskohorter där man följer mor-barn-par från graviditet över förlossning och uppåt i livet för barnen. En studie i Ronneby och SELMA-studien som bedrivs vid Karlstads universitet. I SELMA-studien har halten av åtta perfluorerade ämnen mätts i blodet på drygt 2300 kvinnor under tidig graviditet och dessa kvinnors barn är idag 6-7 år gamla. I studien ingår att undersöka om exponering för PFAAs kan ge epigenetiska förändringar hos gravida kvinnor, nyfödda och skolbarn i åldern 6-9 år.

- I förlängningen kan detta ha betydelse för sködkörtelfunktion och därmed födelsevikt och tillväxt hos barnet, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien.

Kontaktperson

Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien, telefon 070-586 65 65

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.