2015-11-10 08:14Pressmeddelande

16 miljoner till forskningsprojekt vid Karlstads universitet

Vetenskapsrådet har beviljat anslag till fyra forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Projekten delar på 16 miljoner kronor som fördelas över tre respektive fyra år.

– Det här är en glädjande och välförtjänt framgång för våra forskare och deras forskningsområden, säger rektor Åsa Bergenheim. Dessutom är det viktigt för lärosätet att våra forskare tar del av de medel som fördelas av de nationella forskningsråden. Det är mycket hård konkurrens om bidrag från Vetenskapsrådet och därför en stor prestation varje gång en forskare från Karlstad universitet finns med bland de beviljade projekten.

De fyra projekten som beviljats finansiering är:

Fortbildning på Facebook
Yvonne Liljekvist och Jorryt van Bommel, båda lektorer i matematikdidaktik vid Karlstads universitet, har tillsammans med Christina Olin Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, beviljats 4,9 miljoner kronor för ett projekt om fortbildning på Facebook. Studien, som ska pågå under tre år, har ett specifikt fokus på Facebook-grupper där lärare i matematik eller svenska utbyter erfarenheter och bland annat diskuterar lektionsinnehåll, undervisningsupplägg och bedömningsfrågor.

– Vi vill fördjupa kunskapen i hur och varför lärare spontant och frivilligt ägnar tid och energi åt sin professionella utveckling på sociala medier, säger Yvonne Liljekvist. Det här är en undersökning om hur kunskapsbildning i en informell lärandemiljö kan se ut utan styrning från skolledningar, skolförvaltningar eller skolmyndigheter.

Uppkopplade klassrum
Christina Olin Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet har tillsammans med Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete vid samma universitet, beviljats 4,5 miljoner kronor för att under tre år studera gymnasieelevers användning av smarta telefoner i klassrummet. Syftet är att fördjupa kunskapen om hur och för vilka syften som gymnasieelever använder sig av telefonerna.

– Användningen av telefoner i klassrummet sägs ofta skapa disciplinära problem och frustration bland lärare, säger Christina Olin Scheller. Våra förstudier visar dock att aktiviteterna kring telefonerna innefattar många olika saker och vi vill skapa mer kunskap om vilken roll telefonerna har för elevernas kommunikation och interaktion.

Hållbara polymersolceller
Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, får 3 miljoner kronor för att under fyra år studera hållbara solceller. Till skillnad från dagens solceller, som är gjorda av spröda kiselskivor i en energikrävande process, studeras här polymersolceller, som är gjorda av organiska, kolbaserade halvledare. Redan idag är det möjligt att trycka böjbara solceller till en låg kostnad och med en ganska bra verkningsgrad, problemet är att cellerna inte har en tillräckligt lång livslängd än.

– Idag är livslängden på polymersolceller cirka ett år, säger Ellen Moons. För att utvecklas till en billig och förnybar energikälla behöver deras livslängd öka till minst tio år. Därför behöver vi förstå vad det är som begränsar livslängden och vilka mekanismer som ligger bakom de processer som gör att solcellens effekt minskar med tiden.

Fördjupade studier av separationsmetoder
Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi vid Karlstads universitet har tillsammans med sitt team tilldelats 3,8 miljoner kronor för att under fyra år studera molekylära interaktioner i separationsprocesser. De här processerna är till exempel mycket viktiga inom läkemedelsindustrin. Bland annat kräver läkemedelsmyndigheterna att man utför noggranna tester av molekyler som har identisk formel men som är varandras spegelbilder. Detta efter den så kallade Neurosedyn-skandalen i början av 1960-talet som berodde på att den ena spegelbildsformen av läkemedlet gav fosterskador.

– Vi fokuserar därför på att genom datoroptimering, kunna minska tidsåtgången när man ska rena upp spegelbildsformer av de tusentals läkemedelskandidater för testning, säger Torgny Fornstedt. Läkemedelsindustrin har börjat gå över till en ny effektivare metod, där komprimerad gas används istället för farliga organiska lösningsmedel, men ett stort problem som måste lösas är att teorin är bristfällig och gör att metoden inte kan användas optimalt.

För mer information kontakta:
Yvonne Liljekvist, telefon: 073-063 41 63
Christina Olin Scheller, telefon: 070-315 12 91
Ellen Moons, telefon: 070-866 02 09
Torgny Fornstedt, telefon: 073-271 28 90

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.