2019-10-07 09:57Pressmeddelande

12 miljoner till forskningsprojekt på Karlstads universitet

null

Ivan Olsson disputerade på Karlstads universitet 2004 och är nu projektledare för ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, Life Connects. Total budget för projektet - drygt 100 miljoner kronor.

Projektet Life Connects syftar till att restaurera vattendrag och skapa förutsättningar för hållbar vattenkraft i kombination med livskraftiga populationer av fisk och musslor.

- Restaureringsåtgärderna som planeras inom ramen för projektet är i många avseenden innovativa och oprövade, säger Ivan Olsson, projektledare för Life Connects. Forskningsinsatser är oumbärliga för att kunna utvärdera dessa. En vetenskaplig approach är också viktig för att erfarenheter och utfall ur projektet ska kunna replikeras och tillämpas, såväl nationellt som internationellt.

Stora insatser i södra Sverige
Det är Länsstyrelsen Skåne som får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Drygt 100 miljoner kronor satsas på förbättrad vattenkvalitet och att stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige. Vattenkraftverk miljöanpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer återskapas. Insatserna görs i Rönne å, Helge å, Verkeån, Mörrumsån, Emån och Alsterån.

Forskare från Karlstads universitet bidrar till utvecklingen
Nu väntar undersökningar av hur borttagande av kraftverksdammar och konstruktion av nya innovativa passagelösningar påverkar vandringen och produktionen hos de hotade fiskarterna lax och ål.

- Vi undersöker även ekosystem och spridningsfunktioner hos värdfiskar för de hotade arterna tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla, samt metoder för återintroduktion av de båda musslorna, säger Martin Österling, forskare i biologi vid Karlstads universitet.

Forskargruppen från Karlstads universitet bidrar till utvecklingen av adaptiv förvaltning mellan universitet och myndigheter, företag och intresseorganisationer.

- Vår forskning undersöker förändringar av ekosystemtjänster som åtgärderna resulterar i, säger Olle Calles, forskare i biologi vid Karlstads universitet.

Life Connects kopplar ihop industri, forskning, myndigheter och ideella organisationer. Aktörer som annars kan ha motstående intressen strävar här åt samma håll vilket projektledaren Ivan Olsson tror är nyckeln till en långsiktig effektiv vattenrestaurering och hållbar vattenförvaltning.

- Den starka forskningskomponenten i projektet är av central betydelse för att åtgärderna ska bli framgångsrika, säger Ivan Olsson.

Projektet pågår i sex år och från forskargruppen Naturresurs rinnande vatten vid Karlstads universitet deltar Martin Österling, Olle Calles, två doktorander och projektassistenter.

Kontakpersoner:

Olle Calles, docent i biologi Karlstads universitet
Mobil: 070- 1771144

Martin Österling, docent i biologi Karlstads universitet
Mobil: 0734-615650

Ivan Olsson, projektledare Life Connects, Länsstyrelsen Skåne
Mobil: 076-8003103

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.