2016-09-06 15:14Nyheter

Varje skola behöver en hälsocoach

null

För att öka barns dagliga fysiska aktivitet i skolan krävs lekfulla och varierande aktiviteter, fria från resultat och bedömning. Barnen själva vill dessutom känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs och ha en vuxen inspiratör – en hälsocoach – som har tid och är engagerad, och som finns där för dem varje dag. Detta visar Pernilla Hedströms avhandling i idrottsvetenskap.

- Fysisk aktivitet är en friskfaktor för en god hälsoutveckling, men idag är allt för många barn inte tillräckligt fysiskt aktiva jämfört med de rekommendationer som finns, säger Pernilla Hedström. I skolan tillbringar de allra flesta barn en stor del av sin vakna tid, vilket gör detta till en utmärkt arena för att främja goda levnadsvanor. Det krävs dock att det finns någon som tar ansvar för det hälsofrämjade arbetet och som har ett gott stöd från skolledningen och tillräckligt med tid för att arbeta med dessa frågor i skolans vardag.

Hälsocoach som resurs för hälsofrämjande aktiviteter
Skolämnet idrott och hälsa ska enligt läroplanen ge eleverna fysisk aktivitet och kunskap i ämnesområdet hälsa, men det är inte tillräckligt. Dessutom ligger det hälsofrämjande arbetet, inklusive fysisk aktivitet, på hela skolans ansvar och inte bara på lärarna i idrott och hälsa. Det finns därtill ett oväntat högt antal elever som utan giltiga skäl inte deltar i idrottsundervisningen, då de av olika orsaker inte uppskattar ämnet.
- Jag har mot den här bakgrunden undersökt om en hälsocoach i skolan skulle kunna fungera som en ny resurs i skolans vardag, en person som ansvarar för att planera och bedriva hälsofrämjande aktiviteter, säger Pernilla Hedström..

Hälsocoachen - en mycket uppskattad resurs
En hälsocoach anställdes på 20 procent i en grundskola, under två år, vars uppgift var att planera och driva hälsofrämjande arbete med fokus på fysisk aktivitet. Resultatet visade att alla elever som ingått i undersökningen, det vill säga även de elever som normalt sett inte uppskattade ämnet idrott och hälsa, gillade den nya funktionsrollen och de aktiviteter som hälsocoachen bedrev. Förutom eleverna, värdesatte även vårdnadshavare och lärare hälsocoachens arbete på skolan. De såg ett tydligt behov av någon som kunde arbeta med hälsa på alla plan, för hela skolans verksamhet.

- Slutsatsen är att det i varje skola behövs en hälsocoach som ansvarar för skolans hälsofrämjande arbete. Det är också tydligt att hälsocoachen behöver betydligt mer tid än en 20 procents tjänst, helst en heltid, och ett gott stöd framförallt ifrån rektor och elevernas klasslärare, säger Pernilla Hedström. 

För mera information kontakta Pernilla Hedström, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet, på tel 054 700 1185 eller pernilla.hedstrom@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.