2016-05-25 10:58Nyheter

Så skapar anställda inom lågstatusyrken en värdig arbetssituation

null

Anställda inom lågstatusyrken har dåliga arbetsförhållanden, brist på inflytande och låg lön. De får hela tiden försöka upprätthålla sin värdighet i servicemöten och hantera samhällets nedvärderande syn på lågstatusyrken. Hur gör de anställda för att få en bättre arbetssituation, skapa värdighet i sitt arbete? Om detta handlar en ny doktorsavhandling från Karlstads universitet.

Helena Lundberg har studerat arbetssituationen hos kassapersonal, städpersonal och andra typer av servicepersonal. De har låg lön, dåliga arbetsförhållanden och litet inflytande och ställs ofta inför orimliga krav och blir minimaliserade. Trakasserier, hot och våld hör också till vardagen. Deras upplevelser av värdighet sker i interaktion med såväl chef som kund och i avhandlingen sammanförs teorier om både arbetsvillkor och yrkesstatus för att förklara hur värdighet hindras i servicearbete.

Arbetslivet är hierarkiskt segregerat med högavlönade yrken i toppen och lågavlönade yrken i botten. Yrken i toppen belönas inte bara ekonomiskt utan även i form av hög status och erkännande i samhället, medans yrken i botten sällan uppmärksammas. Trots olika hinder är servicearbetarnas strävan efter värdighet central och det är genom denna som de skapar och upprätthåller värdighet i mötet med chef och kund.

- Orimliga krav, ständig kontroll, utsatt arbete och vanstyre är största hindren för värdighet i möten med chefen. I möten med kunder handlar det ofta om att kunder missbrukar sitt företräde, ”Kunden har alltid rätt”, genom att bete sig respektlöst. Det kan också handla om hot, trakasserier och till och med våld. Värdighet kan alltså hindras av både bristfälliga arbetsvillkor och låg yrkesstatus, säger Helena Lundberg.

Anställdas strävan efter värdighet är central
I avhandlingen beskriver hon tre kategorier av så kallade värdighetshandlingar, strategier som servicearbetare inom hotell, restaurang och detaljhandeln använder i situationer där deras värdighet hindras.

- Det handlar om att; skydda sig från, omdefiniera och strida mot olika värdighetshinder. I relation till chef kan den anställde till exempel skydda sig själv genom att gå in i en serviceroll, vända bristfälliga arbetsvillkor till något positivt eller helt enkelt göra motstånd. I relation till kund kan den anställde exempelvis utveckla en stark yrkesstolthet, omgestalta arbetet inför omgivningen eller konfrontera respektlösa kunder, säger Helena Lundberg.

Ett samhällsproblem som måste uppmärksammas
- Om man vill förändra synen på lågstatusyrken och de arbetsvillkor som råder, torde ett första steg vara att belysa hur det faktiskt ser ut på sina håll och vilken problematik de anställda ställs inför i sitt dagliga arbete. Lågavlönade serviceyrken är just yrken som sällan uppmärksammas, säger Helena Lundberg.

För mer information kontakta Helena Lundberg, 054-7001343 alt 070-2829720, helena.lundberg@kau.se

Länk till avhandlingen: Strävan efter värdighet. En studie av servicearbete.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.