2020-06-17 13:00Nyheter

Nyhetsbrev nr 3, 2020, från uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet: Utvecklingsprogram för skolutvecklare

null

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar som är på gång eller som vi nu tar emot anmälningar till. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

I det här nyhetsbrevet berättar vi om ett nytt utvecklingsprogram för skolutvecklare och den första kursen inom satsningen, "Att organisera för skolförbättring". Du får gärna dela nyhetsbrevet med dina kollegor och medarbetare.


Utvecklingsprogram för skolutvecklare

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare innehåller tre fördjupningskurser om vardera 5 hp där Institutionen för pedagogiska studier och Rektorsutbildningen samarbetat med Karlstads universitets uppdrags AB kring utformningen av kursernas innehåll. Kurserna vänder sig till lärare i hela landet.


RUC:s satsning "Att organisera för skolförbättring"

I tillägg till de tre fördjupningskurser ovan kan lärare välja att även delta i en professionssatsning initierad av Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet och Regionalt utvecklingscentrum Värmland (RUC). Det handlar om åtta lärdagar för fortbildning av personer i ledande ställning inom skolväsendet i Sverige. 

Behovet av att kunna kartlägga och tydliggöra förskolans/skolans förbättringsbehov är av stor vikt för verksamhetens utvecklingskapacitet. Att leda förbättringsarbete i den egna organisationen är inte alltid självklart och enkelt. Verksamheter är i en ständig förändring. Det behövs kompetens för att både leda processer och veta hur detta arbete görs över tid. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet vet vi att en skola på vetenskaplig grund, som verkar för att minska kvalitetsskillnader, gör skillnad för att nå framgång i skolutvecklingsarbete.

Kostnaden för utbildningen är 4 500 SEK exkl. moms per deltagande inkl. fika vid träffar på Karlstads universitet för lärare från RUC:s samverkanskommuner. För övriga är kostnaden 6 500 SEK exkl. moms per deltagare inkl. fika vid träffar på Karlstads universitet. 


Fördjupningskurs - Att leda processer för skolförbättring, 5 hp

Målgrupp

Personal med mandat för skolutveckling, till exempel förstelärare, pedagog med särskilt pedagogiskt ansvar. Det finns inga formella behörighetskrav för att få delta i en uppdragsutbildning på högskolenivå. Behörig är den som av sin arbetsgivare utsetts att följa utbildningen.

Innehåll

Kursen består av tre huvudsakliga delar som alla utgör väsentliga dimensioner av en skolas förbättringskapacitet, det vill säga en skolas självförnyande förmåga: det fördelade ledarskapet, det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.

Du kommer att få kunskaper om och erfarenheter av olika verktyg för att leda dina kollegors lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och därmed systematiskt utveckla skolans kärnuppdrag, d.v.s. undervisning och elevers lärande.

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas förbättringskapacitet och därigenom utveckla kompetens för att främja och leda det lokala skolutvecklingsarbetet.

Kursen har tre lärandemål och efter avslutad kurs ska du kunna:

  1. identifiera och reflektera kring faktorer som utgör en skolas förbättringskapacitet,
  2. beskriva, planera, använda och värdera olika skolutvecklingsverktyg som stärker skolans förbättringskapacitet och gynnar kollegialt lärande, samt
  3. beskriva och problematisera processledarrollen med stöd i forskning och egen erfarenhet från den lokala kontexten.

Genomförande

Kursen genomförs under perioden 2 november 2020 till 18 april 2021 och innehåller tre digitala träffar via utbildningsplattformen Canvas med föreläsningar, seminarier och gruppsamtal.

Processen mellan kursträffarna innefattar bland annat aktioner i den egna verksamheten, litteraturstudier och reflektioner. Kursens delar bidrar på olika sätt till deltagarens professionsutveckling som processledare för skolförbättring.

Digitala träffar

  • Kursstart 2 november 2020
  • 12 november, kl. 08:30-16:00 (preliminär)
  • 14 december, kl. 13:00-16:30 (preliminär)
  • 15 mars 2021, kl. 13:00-16:30 (preliminär)
  • Kursavslut 18 april

Kurskostnad

Kurskostnaden är 7 800 SEK exkl. moms per deltagare. Obligatorisk litteratur ingår i kurspriset.

Anmälan pågår till 1 oktober

Lärare kan direktanmäla sig till kursen, men observera att man då intygar att skolhuvudman godkänt att man lämnar in anmälan. Så stäm av med din skolhuvudman innan du anmäler dig. Kursanmälan är bindande och kopia på anmälan skickas till huvudman.

Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Kursen kan ta emot 50 deltagare och behöver minst 25 deltagare för att kunna starta. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Faktura för kursavgiften skickas efter kursstart om ingen annan överenskommelse är gjord.

Som huvudman kan du beställa flera kursplatser till dina lärare:


Sök statsbidrag!

Skolhuvudmän kan söka statsbidrag för sina lärares kompetensutveckling. Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. 


Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar för skola och förskola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 58 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.