2020-04-06 10:46Nyheter

Nyhetsbrev nr 2, 2020 från Karlstads universitets uppdrags AB: Kompetensutveckling för pedagoger och skolledare

null

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar som är på gång eller som vi nu tar emot anmälningar till. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.


Karlstads universitet ställer inte in, vi ställer om

Med anledning av coronaviruset bevakar Karlstads universitet kontinuerligt läget och följer information och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Värmland. Från och med 18 mars 2020 genomförs all undervisning på Karlstads universitet via distansundervisning. Studenter och deltagare i uppdragsutbildningar får information via lärplattformen Canvas och sin kursledare. Vi på uppdragsutbildningen har även kontaktat de arbetsgivare som har anställda som går uppdragsutbildningar hos oss och berättat om hur vi bedriver distansundervisning i uppdragsutbildningarna. 

Karlstads universitets rektor, Johan Sterte, skickar en hälsning och berättar mer om att universitetet inte ställer in, utan att vi ställer om!

I det här nyhetsbrevet siktar vi framåt och berättar om vilka uppdragsutbildningar som är på gång för personal inom förskola och skola.

Lärarlyftet - Speciallärarutbildningen med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp

Anmälan pågår till 15 april via antagning.se:


Lärarlyftet hösten 2020

Anmälan pågår 15 april till 15 maj via antagning.se:


Programmering - nya kurser hösten 2020

I höst erbjuder Karlstads universitet nya kurser i programmering. Som huvudman kan du beställa kurserna kommunförlagda. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760


Handleda vidare inom Läslyftet i förskolan

Under 2020-2021 erbjuds träffar inom handledning för förskollärare som tidigare haft en handledande roll inom Läslyftet. Träffarna är inte poänggivande och erbjuds förskollärare som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 20/21.


Handleda vidare inom Läslyftet i skolan

Under 2020-2021 erbjuds träffar inom handledning för lärare, förstelärare och lektorer som tidigare haft ett ansvar att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling eller varit handledare i Läslyftet. Träffarna är inte poänggivande och erbjuds lärare, förstelärare och lektorer som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 20/21. Träffarna genomförs via RUC (RegionaltUtvecklingsCentrum).


Kommunförlagda förskolekurser

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet följande kurser kommunförlagt som då tydligare kan kopplas direkt till de lokala behoven. Som huvudman beställer du kurserna genom att kontakta vår uppdragskoordinator för en dialog om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan samman för att beställa en regionförlagd kurs.

Karlstads universitet erbjuder följande kurser 2020/2021:

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760


Kommunförlagt: Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk

Karlstads universitet erbjuder kommunförlagda kurser inom Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 eller åk 7-9, 7.5 hp. Kurserna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Kurserna är öppna för alla lärare, oavsett i vilket ämne du undervisar.

Kurserna kan även vara intressanta för dig som vill få behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs. De leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk. Kurserna är också intressanta för personal inom SFI och folkhögskolan.

Som huvudman beställer du kurserna genom att kontakta vår uppdragskoordinator. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760


Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Karlstads universitet har ett stort utbud av hel- och halvdagsföreläsningar för lärare. Bifogat nyhetsbrevet finns en pdf med utförligare beskrivningar av föreläsningarna. Här nedan listas ämnet Svenska som andraspråks föreläsningserbjudanden:

  • Bygga svenska
  • Pedagogisk planering
  • Skolämnet modersmål: kursplan, kunskapskrav och pedagogisk planering
  • Genrepedagogik och cirkelmodellen
  • Språkutvecklande arbetssätt i SO
  • Digitala språkutvecklande lärmiljöer
  • Språkutvecklande arbetsplatser och arbetsplatslärande
  • Läsförståelse, läsutveckling och lässtrategier påett andraspråk

Som huvudman kan du beställa föreläsningarna kommunförlagda och flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa regionförlagda föreläsningar. Kontakta vår uppdragskoordinator för en dialog om upplägg, plats och kostnader. Helst ser vi att grupperna blir cirka 15 lärare. Erbjudandena gäller från våren 2020 och framöver. Om ni har egna önskemål på innehåll diskuterar vi gärna hur ett sådant upplägg kan göras.

Om du är lärare och blir intresserad av vårt upplägg, kontakta din skolhuvudman som i sin tur kontaktar vår uppdragskoordinator för en dialog.

  • Bifogat nyhetsbrevet finns ett informationsblad om föreläsningarna.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760


Akademin för kulturskolor

Akademin för kulturskolor vid Karlstads universitet är en paketering av uppdragsutbildningar för pedagoger, ledare och rektorer på landets musik- och kulturskolor.

Vi erbjuder flera utbildningssätt. Till exempel gick kulturskolorna i Stockholms län samman och läste en längre kurs i gruppundervisning i piano. Helsingborgs kommun samlade sina pedagoger för en seminariedag om gruppundervisning i piano, blås och stråk. Vi ger också en kurs på temat "nyfiken-på-rektorstjänst" och en mer omfattande rektorsutbildning för kulturskolan respektive folkhögskolan på 30 hp.

Du kan göra icke bindande intresseanmälan och få mer information via mejl från vår kommunikatör inför kommande kursomgång av:


Sök statsbidrag!

Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. Till exempel kan medel användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet. Det finns också medel att söka via Statens kulturråd.


Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar för skola och förskola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 58 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.