2020-05-12 10:44Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2020, från projektet Rethink: Kau vid Karlstads universitet

null

Projektet Rethink: Kau hittar, utvecklar och testar digitala verktyg som ger studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Genom att följa nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om projektet.

Rethink: Kau permanentas!

Projektet närmar sig avslut och det finns ett behov av att den kunskap och de arbetsmetoder som utvecklats i projektet lever kvar framöver. Rethink: Kau har också blivit ett starkt varumärke som heller inte bör försvinna med projektet. Därför har det beslutats att projektresultat som metoder, verktyg och samarbeten förvaltas vidare av universitetets projektkontor som också passar på att döpa om sig till Rethink: Kau. På det viset säkrar vi att effekterna av projektet tas tillvara.

Med Koll på Kau vill vi skapa trygghet

Under våren 2020 genomförs den fjärde studien i projektet. I studien följs drygt 40 studenter med studieovan bakgrund, studenter där ingen av föräldrarna har högskoleutbildning. När analysen var gjord av insamlade upplevelser framträdde ett tydligt behov som också kommit fram när projektet följt tidigare studentgrupper. Behovet kan sammanfattas som komma i kontakt med och förstå universitetet innan första dagen och idén Koll på Kau föddes.

Flera koncept av Koll på Kau togs då fram och projektet valde att satsa på att skapa ett interaktivt verktyg vars syfte är att skapa trygghet för våra nya studenter. I verktyget ska blivande studenter kunna följa en guidad tur på campusområdet men också kunna stanna till och få veta mer om olika former av stöd och hjälp som man som student kan få för att göra studierna mer framgångsrika. Målet är att lansera Koll på Kau inför terminsstarten hösten 2020 och som en del av det digitala välkomnandet som Karlstads universitet planerar för.

Planera mera lanseras till höstterminen

I studien med studenter med utländsk bakgrund var det tydligt att de som har strategier för sina studier och planerar sitt pluggande har det lättare med genomförandet. En svårighet som möter studenter med utländsk bakgrund är att svenska språket bidrar till att läsa, skriva och förstå läraren tar längre tid än för någon som haft språket sedan tidig ålder. Då blir ofta planeringen avgörande för studiernas utgång.

En idé frånworkshopen med studenterna var att skapa ett digitalt verktyg som möter behovet av en tydlig struktur i kursen, med tydliga riktlinjer och handledning. Resultatet blev Planera mera, ett verktyg tillgängligt i Canvas, där läraren kan skapa en översikt över kursens läraktiviteter. I översikten kan instruktioner och tidsbedömningar också anges. Student får översikten och kan själv estimera en trolig tid som krävs, och därmed bättre planera sina studier. Planera mera har testats med studenter på konceptstadiet och med både studenter och lärare . All input från testerna har används för att förbättra Planera mera.

Syftet med Planera mera är att skapa tydlighet i vad som förväntas av studenterna och bidra till att alla studenter ska ha samma förutsättningar att genomföra sina studier. Planera mera kommer att verklighetstestas i några sommarkurser och sedan lanseras brett inför höstterminen 2020.

Att arbeta i grupp görs tillgänglig till omvärlden

Projektet har fått många förfrågningar om Att arbeta i grupp från omvärlden: Finns den att installera i min Canvas? Finns den på engelska? Därför har projektet beslutat att översätta hela applikationen till engelska och att lägga ut den för nedladdning och egen installation. Working in a group, som applikationen fått som namn på engelska, kommer finnas tillgänglig på Rethink: Kaus hemsida från och med juni 2020.

Zimify hjälper dig hitta pluggkompisar

En grupp studenter har tillsammans skapat en social plattform för att skapa nätverk och förbättrad kommunikation studenter emellan. Idén bottnar i egna upplevelser av att börja på ett universitet långt från hemorten och svårigheterna med att hitta kompisar att umgås och plugga tillsammans med. Plattformen används genom appen Zimify och utvecklingen har skett genom innovationsstöd från Karlstads universitet. De behov som Zimify identifierat har vi även identifierats i flera av Rethink-studierna och därför har vi beslutat att testa appen under hösten 2020 tillsammans med Zimify. Alla studenter ges möjlighet att använda appen och projektet genomförs i olika former av verklighetstester. Vinnova har gett projektet möjlighet att genomföra detta samarbete i en särskild projektförlängning.

Följ en distansstudent

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Rethink: Kau och Universitetspedagogiska enheten (UPE) vid Karlstads universitet. Finansiering har sökts gemensamt och tilldelats av UHR för året 2020. Syftet med projektet är att utveckla distansutbildningen vid Karlstads universitet.

Insamling av upplevelser genomfördes under februari och mars, och i april genomfördes en workshop med deltagande distansstudenter, distanslärare, lärcentra Arvika samt UPE och Rethink: Kau. Workshopen genomfördes på distans med videomöte och samarbetesverktyg. De idéer som genererades i workshopen är sammanställda och under hösten 2020 ska Rethink: Kau och UPE arbeta med att förverkliga ett antal idéer.

I sig själv var workshopformen framgångsrik och feedback från en student var: ”Vill säga att upplägget var mycket bra. Det fick mig att känna mig hörd och gav en liten extra skjuts i studierna här hemma”.

Utbildning i Följ-en metoden

En viktig uppgift för projektet Rethink: Kau är att utbilda andra verksamheter i den metod som används, Följ-en metoden. Inför den externa studie på SFI i Arvika som beskrivs nedan, utbildades SFI-lärarna i december 2019, med syfte att de skulle lära sig metoden och få förståelse för vårt kommande arbete med SFI-elever. I januari 2020 fick Rethink: Kau möjligheten att utbilda medarbetare vid Mittuniversitetet och 12 deltagare från olika avdelningar närvarade vid utbildningstillfället. Feedbacken från deltagare i utbildningarna har varit mycket positiv.

Svenska för invandrare (SFI) i Arvika

I projektet ingår att genomföra externa studier och i februari 2020 genomfördes en sådan på SFI i Arvika. Cirka 18 elever som talade 8 språk, några lärare och tolkar deltog i en komprimerad version som ska resulterar i utvecklingsförslag. I en workshop samlades upplevelser från elevernas tid innan de började på SFI, upplevelser från de första veckorna på SFI och hur de nu upplever SFI. Utifrån de mindre bra upplevelserna identifierade eleverna behov som sedan användes för att generera mängder med idéer på lösningar. Ett förslag är möjligheter att få träffa och prata med elever som går eller har gått på SFI innan man börjar. Ett annat förslag är att öka samordningen mellan arbetsförmedling och SFI för att bättre hantera praktik. Och ett tredje förslag var att få möjlighet att låna digitala verktyg, som iPad, under utbildningen. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.