2019-05-23 11:30Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2019, från projektet Rethink: Kau vid Karlstads universitet

null

Projektet Rethink: Kau hittar, utvecklar och testar digitala verktyg som ger studenter bättre förutsättningar att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Genom att följa nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om projektet.

....................................................................................................................................................

NYTT VERKTYG FÖR GRUPPARBETE UTGÅR FRÅN STUDENTERS BEHOV

Nu finns ett nytt digitalt verktyg som lärare och studenter kan använda vid grupparbeten i undervisningen. Verktyget ”Att arbeta i grupp” är en applikation i lärplattformen Canvas som kan användas på kurser med grupparbeten. ”Att arbeta i grupp” är det första digitala verktyget som utvecklats inom projektet Rethink: Kau på Karlstads universitet.

När läraren aktiverar ”Att arbeta i grupp” i en kurs får både läraren och studenterna tillgång till verktyget i lärplattformen Canvas. Studenterna skriver ett gruppkontrakt, definierar och fördelar roller, anger vad rollerna ska göra och hur stor arbetsinsats som krävs för en roll.

- Rollerna kan antingen slumpas ut eller delas ut. Om en student tilldelas för många roller kommer en varning om att den sammanlagda arbetsinsatsen är hög, förklarar Claes Asker, projektledare för Rethink: Kau.

Läs hela nyheten på Kau.se


TRE BEHOV I CENTRUM FÖR STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vårterminen 2019 genomför Rethink: Kau sin andra studie, med studenter som har en funktionsnedsättning. Kartläggningen av studenternas vardag visar på tre behov som projektet arbetar vidare med.

Många av deltagarna har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som dyslexi, ADHD, ADD, Aspergers syndrom eller en kombination av dessa.

- Det som framkom i kartläggningen av studenternas vardag var bland annat att många kämpar med att skapa struktur i sin studievardag och att man tycker att lärare saknar förståelse för vad funktionsnedsättning kan innebära, säger Claes Asker, projektledare.

Studenterna uttrycker till exempel att de behöver tydlig struktur på kurser och uppgifter. Många har behov av lugna och tysta platser på universitetet men upplever att det är svårt att hitta. Tekniska hjälpmedel där man kan lyssna på kurslitteratur upplevs som väldigt viktigt att ha tillgång till, och därför väldigt frustrerande när det inte riktigt fungerar.

Utifrån kartläggningen arbetar projektet vidare med tre behov och möjliga digitala lösningar. Det första är en förenklad tentaanmälning. Det är krångligare för studenter med funktionsnedsättningar att anmäla sig till en tenta om de vill nyttja sin rätt till särskilt pedagogiskt stöd, än det är för andra studenter att anmäla sig till en tenta.

- Det är ju egentligen konstigt eftersom det är svårare för personer med vissa funktionsnedsättningar att komma ihåg och utföra administrativa moment likt detta, säger Claes Asker.

Det andra behovet studenterna uttryckte var behovet av att bli förstådd. Utifrån det arbetar projektet vidare med någon form av ”upplevelsemaskin” där andra kan uppleva hur det är att vara en student med funktionsnedsättning.

Det tredje behovet är att hitta lugna platser på universitetet. Här arbetar projektet vidare med någon form av digital lösning via det digitala kartverktyg som används idag, Mazemap.


TREDJE STUDIEN HANDLAR OM STUDENTER MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Hösten 2019 genomförs den tredje studien i projektet. Den kommer att handla om studenter med utländsk bakgrund och deras behov. Rekryteringen av deltagande studenter påbörjas efter sommaren. Projektet söker då studenter som har två utrikes födda föräldrar.


SAMVERKAN

Under våren 2019 har Rethink: Kau medverkat vid Includekonferensen, där projektet, metoden och det första verktyget presenterades vid två olika seminarier. Under våren har projektet också haft en nära samverkan med ExperioLab inom Region Värmland och Nacka kommun, samt deltagit på Service Convention Sweden och Tjänsteinnovationsdagen. Var vi finns i höst är ännu inte bestämt.

Funderar du på hur vi jobbar, vad vi gör i våra pågående studier eller är du bara allmänt nyfiken? Varmt välkommen på studiebesök!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.