2024-06-18 06:45Nyheter

Nyhetsbrev från uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet

Nyhetsbrev om uppdragsutbildning

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom offentlig sektor och näringslivet. Syftet med detta interna nyhetsbrev till medarbetare på Karlstads universitet är att delge övergripande nyheter om uppdragsutbildningen.

VD Camilla Johannesson har ordet – vi ser framåt!

Efter en tid av viss turbulens runt hur universitetet ska organisera uppdragsutbildningen och hantera utvecklingsmedel i framtiden så ser vi nu framåt med tillförsikt. UKÄ har gett oss kvitto på att verksamheten fungerar väl och vi märker ett stort intresse från andra lärosäten kring vår verksamhet och universitetets varumärke för kvalitetssäkring av uppdragsutbildning, Treffekt®.

Försäljningsrekord för uppdragsutbildning!

Trots en tuff ekonomisk situation för kommuner, regioner och företag så har Karlstads universitets uppdrags AB (Kuuab) under 2023 förmedlat uppdragsutbildningar från universitet till ett rekordhögt värde. 96 uppdrag till ett totalt värde av 75,1 MSEK – en ökning med 20 MSEK från föregående år. 

– Fantastiskt att se att universitetet fortsätter att ha en så stabil verksamhet med uppdragsutbildning trots lågkonjunkturen, säger Camilla Johannesson, vd.

Basen för universitetets uppdragsutbildningar är fortsatt beställningar från Skolverket, där Rektorsutbildningen står för merparten av uppdragen. Fördelningen av det ekonomiska värdet av beställningarna under 2023 mellan de tre affärsområdena var: Förskola och skola  82 %, Offentlig förvaltning, vård och omsorg 11 % samt Näringsliv och organisationer 7 %.

UKÄ:s granskning – kvalitetssäkring och regelefterlevnad av uppdragsutbildning

Under året har UKÄ granskat hur uppdragsutbildning bedrivs på olika lärosäten för att kvalitetssäkra verksamheten och hur regelefterlevnaden sköts. Karlstads universitet får mycket fina omdömen om hur vi organiserat verksamheten med uppdragsutbildning och man lyfter fram att vi har:

 • tydlig organisation för uppdragsutbildning med riktlinjer där ansvars- och rollfördelningen tydlig framgår.
 • tydliga rutiner i forma av checklistor för olika roller och funktioner
 • väl utvecklat stöd för att hantera uppdragsutbildning
 • lärosätets strategiska mål återspeglas i holdingbolagets ägardirektiv till Kuuab och i verksamhetsmål på olika nivåer
 • tydliga roller, väl fungerande samarbete mellan lärosäte och stödfunktion/Kuuab samt väl utarbetade rutiner och processer för att hantera och utveckla kvaliteten på uppdragsutbildning
 • kvalitetssäkringsmodellen Treffekt® som är specifikt framtagen för uppdragsutbildning
 • flera forskningsprojekt har lett till att kunskap och kompetens kommer samhället till nytta i form av uppdragsutbildning.

De utvecklingsområden som UKÄ ser för Karlstads universitet är:

 • säkerställa att studenterna får möjlighet till information om och insyn i hur Kuuab hanterar uppdragsutbildning.
 • förtydliga att styrdokument som säkerställer forskningsanknytning av utbildning även omfattar uppdragsutbildning.
 • säkerställa att examination handläggs av personer anställda på universitetet.

Intern utredning om uppdragsutbildningens organisering

Det har under våren också gjorts en intern utredning på uppdrag av universitetsdirektören om uppdragsutbildningsverksamheten fortsättningsvis ska organiseras via Kuuab. Resultatet av utredningen är att verksamheten fortsätter i bolagsform. Man kommer dock att göra en översyn av principerna för styrelsesammansättningen för Kuuab.

- Från universitetets sida tycker vi att bolagsformen fungerat väl och ser inget behov av en förändrad organisation i nuläget, säger Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör.

Riksrevisionens kritik har lett till nya principer för utvecklingsmedel

I december fick universitetet kritik för sin redovisningsprincip för utvecklingsmedel genererade från uppdragsutbildning och att dessa medel ackumulerats över många år. Alla institutioner fick därför i uppdrag att göra konkreta planer för hur man under 2024-2028 planerar att återinvestera dessa medel för att skapa förutsättningar för nya uppdrag. Utvecklingsmedel som genereras från och med i år kommer bokföras i universitetets räkenskaper och inte i bolaget. 

I samband med detta fattades två nya rektorsbeslut om hur de utvecklingsmedel som finns i Kuuab ska hanteras samt hur nya utvecklingsmedel ska redovisas.

- Detta kommer ge institutionerna en ekonomisk injektion i deras arbete för fler och vidareutvecklade uppdragsutbildningar. Jag och mina kollegor ser fram emot att tillsammans med institutionerna förverkliga universitetets bidrag till det livslånga lärandet och värdeskapandet för de organisationer som anlitar Karlstads universitet för kompetensutveckling, säger Camilla Johannesson.

Utvecklingsmedel – några exempel på satsningar

Alla institutioner som har utvecklingsmedel ackumulerade i bolaget har gjort planer för hur dessa medel som användas under de närmaste åren för att skapa bättre förutsättningar för nya uppdragsutbildningar.

Många satsningar handlar om tid för att utveckla nya uppdragsutbildningar eller vidareutveckla erbjudanden. Några väldigt olika exempel på detta är Handelshögskolan/CTF som planerar att omvandla kurser från det KK-stiftelsefinansierade projektet ISE till uppdragsutbildningar, ämnet biologi där man ska ta fram en ny uppdragsutbildning inom biodiversitet och institutionen för konstnärliga studier som vidareutvecklar kurser i gruppundervisning för kulturskolor.

Några institutioner har valt att använda pengar för att kunna samlas inom en ämnesgrupp och ta fram planer för vad man vill erbjuda i form av uppdragsutbildning. Ett sådant exempel är ämnet kemiteknik som arrangerat en interkonferens med fokus på uppdragsutbildning och erbjudanden om uthyrning av utrustning som förmedlas via Kuuab. I samma anda är satsningen på institutionen för samhälls- och kulturvetenskap där en medarbetare fått extra tid i sin tjänst för att i samråd med de olika ämnena formulera en strategi för vilka erbjudanden institutionen vill utveckla.

Kompetensutveckling för lärare och forskare ingår också i planerna, t.ex. en fördjupande internutbildning om AI inom institutionen för matematik och datavetenskap.

För vissa institutioner är det viktigt att kunna påvisa forskningsanknytning för att kunna få nya uppdragsutbildningar. Då kan det vara aktuellt att med hjälp av utvecklingsmedel helt eller delvis finansiera doktorandsatsningar. Ett sådant exempel är Rektorsutbildningen som fr.o.m. 2024 har tre doktorander med fokus på skolutveckling, vilket kommer vara avgörande vid ansökan om att få fortsätta att erbjuda Rektorsprogrammet. På samma sätt har man resonerat inom institutionen för språk, litteratur och interkultur och institutionen för pedagogiska studier som också satsar utvecklingsmedel på doktorander.

Att koppla institutionens forskning till paketeringar av uppdragsutbildning är också ett sätt att använda utvecklingsmedel. Ett bra exempel på det är ämnet hälsovetenskap där man utgår från sin forskning inom onkologi och cancervård för att vidareutveckla och ta fram nya uppdragsutbildningar bl.a. för kontaktsjuksköterskor. Ett annat exempel är forskning inom socialt arbetet som är grunden för att utveckla påbyggnadsutbildning för socialsekreterare.

Vi arbetar utifrån Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Universitetets varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; Karlstads universitet, deltagaren och chefen/organisationen som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan omsättas i praktiken och ge avtryck i verksamheten.

Uppdragsutbildningen vid universitetet

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB (Kuuab) är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sedan 2005 förmedlar all uppdragsutbildning på universitetet. Kuuab förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdrag som genomförs av fakulteternas personliga. Även uthyrning och användning av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. 

Kontaktpersoner
 • Näringsliv och organisationer: Camilla Johannesson, vd, tel 070-253 13 00
 • Offentlig förvaltning, vård och omsorg: Nina Sundberg, uppdragskoordinator, tel 076-126 04 37
 • Förskola och skola:  Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator, tel 072-454 77 60

Rektorsutbildningen

Nyhetsbrev för olika affärsområden

Kuuab har specifika nyhetsbrev för olika affärsområden med inriktningarna offentlig förvaltning, vård och omsorg; näringsliv och organisationer; förskola och skola samt Rektorsutbildningen. Nyhetsbreven skickas ut till prenumeranter som både utgörs av deltagare från uppdragsutbildningar och deras arbetsgivare. Även anställda på universitetet kan prenumerera på nyhetsbreven som utkommer en till två gånger per termin.

 

Ha en fin sommar önskar vi på uppdragsutbildningen!

Medarbetarna hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer