2024-03-08 06:10Nyheter

Nyhetsbrev för rektorer och skolledare

Personal på rektorsutbildningen

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.
Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner, för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

 

Rektorsprogrammet

15 mars till den 15 april pågår anmälan via Skolverket inför höstens start av Rektorsprogrammet 2024. Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att också anordna utbildningen i Mälardalen.

Tidigare deltagare besöker alumndagar för Rektorsprogrammet.

Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt ledarskap som utvecklar hela verksamheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i att styra och leda sin verksamhet mot en högre måluppfyllelse.

Vi har tagit fram flera filmer för att inspirera dig! Här får du länkar till allihop!

Här kommer också några webbsidelänkar:

Anmäl dig till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7.5 hp (RYT)

Anmälan pågår 15 mars till 15 april via Skolverket. Kursen startar under hösten 2024. Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket och upptagningsområdena för kursen är Värmland, Mälardalen och Västra Götaland.

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad förskollärare eller lärare i förskola, skola och fritidshem. Om du har ledningsuppdrag i förskolan och skolan ges plats, förutsatt att du har en lärarlegitimation. Huvudmannen anmäler deltagaren och sökande utan huvudman kan anmäla sig själva. Kursen är en statlig rekryteringsutbildning och huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna. Huvudmannen står för lön under utbildningen, resor, litteratur och kostnader för internat. Deltagare som anmäler sig till utbildningen utan huvudman bekostar själv resor, internat och kurslitteratur.

Kursen utgår från ett aktionsforskande förhållningssätt där olika aktioner genomförs och prövas för att ge inblick i en rektors vardag, arbetsuppgifter och uppdrag. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på ledarskap. Vikt läggs vid etiska perspektiv och hållbart ledarskap. Andra områden som deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i är skolkultur, styrning, organisation, kommunikation, skoljuridik och myndighetsutövning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Vi har två utbildningar i pedagogiskt ledarskap för rektorer, varav en variant vänder sig till dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Anmälan pågår 15 mars till 15 april och görs via Skolverket.  

Kursen för skolans rektorer fokuserar på hur rektor i sitt pedagogiska ledarskap bidrar till skolans vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Utbildningen är upplagd som aktionsforskningsstudie som genomförs i kollegiala forskarteam. Syftet med utbildningen är att bidra till konkreta förbättringar i skolors och förskolors verksamheter och att stärka deltagarna i deras pedagogiska och etiska ledarskap. 

Kursen för vuxenutbildningens rektorer syftar till att utgå från de verksamhetsspecifika juridiska dilemman vuxenutbildningsrektorer utmanas av i sin yrkespraktik. Du identifierar själv dilemman och avser att systematiskt utveckla din egen verksamhet under kursens genomförande. Identifierade problem kopplas till styrdokument och skoljuridikens texter för tolkning och fördjupad förståelse av handlingsutrymme.

Leda och organisera förskolans kvalitet

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas kommun/regionförlagt och på det sättet tydligare kan kopplas direkt till de lokala behoven. Anmälan pågår till 15 april och görs via kursens webbsida.

Förskolerektor har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet. Förskolerektor har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du som går kursen kan utveckla ditt ledarskap och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete så att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen. Kursen belyser också relationen mellan förskollärarens respektive arbetslagets ansvar samt förskolerektors roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.

Leda lärande för hållbar utveckling 7.5 hp

Anmälan pågår 15 mars till 15 april och görs via Skolverket.

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas arbete med lärande för hållbar utveckling på skolledarnivå och därigenom utveckla kompetens som ledare för att främja och leda förändring i utbildning. Kursen innehåller moment där deltagarnas direkt får operationalisera sina kunskaper i den egna organisationen.

Nätverk: Professionsutvecklande handledning

Ett sätt att fördjupa och utveckla sitt yrkeskunnande som rektor är att delta i en professionshandledningsgrupp. Fram till den 15 april pågår anmälan via nätverkets webbsida.

Fokus för nätverket är att tillsammans med övriga deltagare och handledaren utveckla ett reflekterande förhållningssätt, där generell kunskap och unika praktiska exempel möts och bryts mot varandra.

Vi har erfarit att deltagande i professionshandledning bidrar till att utveckla yrkeskunnandet, öka reflektionsförmågan samt förmågan att lyssna såväl utåt som inåt. Mötet med andras erfarenheter kan ses som själva nyckeln till en fördjupad självförståelse och samtidigt bidra till ett kollektivt lärande i och genom gruppen.

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 073-279 28 55, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet