2024-03-08 06:00Nyheter

Nyhetsbrev för personal inom förskola och skola

Porträtt på ett barn.

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. 

Introduktionsår för barnskötare - insteg till förskollärarexamen

Nu kan yrkesverksamma barnskötare samläsa med förskollärarprogrammet genom ett introduktionsår, ett insteg till förskollärarexamen. Kursen ger 15 hp och innehåller delar ur termin ett och två på förskollärarprogrammet. Kursen genomförs i samverkan med Omställningsfonden.

För några år sedan köpte Nyköpings kommun samläsningsplatser för barnskötare som kommunen ville vidareutbilda till förskollärare. Satsningen blev mycket lyckat och nu öppnar Karlstads universitet upp möjligheten för fler kommuner. Skolhuvudmän som vill veta mer kontaktar vår uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm och anmälan görs senast den 1 augusti inför hösten 2024.

Förskollärares uppdrag att leda 7.5 hp

Förskollärares uppdrag att leda arbetet i arbetslaget är ett nytt uppdrag som många av de som är verksamma idag inte har med sig från sin förskollärarutbildning. Detta är ett uttryckt behov hos de förskollärare som vi på Karlstads universitet har haft kontakt med i samband med våra olika forskningsstudier. Såväl vår som andras forskning visar att pedagogers arbete och ansvar inte fördelas med utgångspunkt i utbildning. Trots Skolverkets formuleringar är den starka traditionen att fördela arbetet med utgångspunkt i jämlikhet och erfarenhet fortfarande dominant. Forskning visar att förskollärares kompetenser snarare ofta förminskas av både förskollärare och barnskötare. Forskningen visar också att det finns oklarheter bland förskolans pedagogiska personal gällande vad förskollärares ledarskap konkret innebär i praktiken och hur det relaterar till barnskötarnas uppdrag.

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

Anmälan pågår till 15 april via kursens webbsida.

Du utvecklar ditt ledarskap och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete så att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen. 

Studie om behovet av ökad interkulturell kompetens hos blivande förskollärare

En ny nationell studie ska undersöka innehåll och normer som rör religion och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar. I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?

-  Det här blir den första omfattande svenska studien i sitt slag, vilket känns både spännande och viktigt, säger Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan vid Karlstads universitet och projektledare för studien. 

Forskning om kulturskolans unika musikundervisning

Under våren 2024 inleder Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet en forskningsstudie om den pedagogik som Kulturskolans orkesterskola/El Sistema utvecklat genom sin musikundervisning. 

– Resultaten kommer ge kunskaper som kan hjälpa oss i arbetet med att utveckla musiklärarutbildningen utifrån de behov som arbetsmarknaden har. Vi ser också möjligheter till ytterligare forskning kring orkesterskolans fortsatta utveckling, säger Göran Lindskog, prefekt vid institutionen för konstnärliga studier på Musikhögskolan Ingesund.

Lärarlyftet hösten 2024

I höst erbjuder vi två kurser och ett program inom ramen för Lärarlyftet. Anmälan pågår till 15 april. 

Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 15 hp

Det här är en uppdragsutbildning som kan köpas av skolhuvudmän till sin personal inför läsåret 2024/2025. Kontakta uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm. 

Kursen vänder sig till specialpedagoger, lärare och förskollärare och syftar till att deltagaren ska utveckla goda och för pedagogisk verksamhet relevanta kunskaper om särskild begåvning. Deltagaren ska genom teoretiska och praktiska perspektiv utveckla färdigheter i att upptäcka barn och elever med särskild begåvning samt i att organisera undervisning som stimulerar dessa barns och elevers lärande och personliga utveckling.

Vi har tagit fram ett koncept där kursen kan förläggas till en kommun om huvudmannen samlar tillräckligt många deltagare, våra utbildningsledare besöker då kommunen under ett antal besök som komplement till distansinslag som genomförs på lärplattformen Canvas. Studietakten beräknas till åttondelsfart, det vill säga 7.5 hp per läsår. 

Kursen leds av Elisabet Mellroth, fil dr. i pedagogiskt arbete och affilierad forskare vid Karlstads universitet. Elisabet är lektor i STEM-ämnen och gymnasielärare matematik och kemi. Elisabet är även styrelseledamot i kommittéerna för International group of Mathematical Creativity and Giftedness samt European Council for High Ability (ECHA).

I kursen föreläser också Valerie Margrain, professor i pedagogikt arbete och koodinator för GiftED Doctoral Programme vid Karlstads universitet. 

Workshop med dynamiska matematikprogram i undervisningen

Kontakta uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm för att boka platser inför hösten 2024. 

När de nationella proven blir digitala behöver lärare ha en digital kompentens. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i handhavandet av digitala verktyg i undervisningen och didaktiska kunskaper vid användning av digitala verktyg i undervisningen.  

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare

Anmälan pågår till 30 april via kursernas webbsidor.
Inom Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare finns tre kurser som du kan välja mellan. Kurserna startar under hösten 2024.

Att leda processer för skolförbättring 5 hp

Kursen består av tre huvudsakliga delar som alla utgör väsentliga dimensioner av en skolas förbättringskapacitet: det fördelade ledarskapet, det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.

Perspektiv på ledarskap i klassrummet 5 hp

Du utvecklar dina kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas och dina lärarkollegors förbättringskapacitet och därigenom utvecklar kompetens för att främja och leda det lokala skolutvecklingsarbetet med fokus på kollegialt lärande, metodik och didaktik.

Samtalsmodeller för skolframgång 5 p

Lär dig om olika samtalsmodeller, samtalsledarens professionsutvecklande roll och samtalsmodellernas betydelse i förskolans/skolans utvecklingsarbete.

Vi kommer till din kommun eller region!

Pia Sundgren Storm är uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Hon hjälper dig som är skolhuvudman när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en länk mellan dig som är lärare och Skolverket då hon arbetar med att koordinera alla olika utbildningar som universitetet får i uppdrag att genomföra av Skolverket. 

Kontakt Pia Sundgren Storm, tel 072-454 77 60, pia.sundgren-storm@kau.se

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 66 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola