2018-04-26 08:00Nyheter

Nyhetsbrev, april 2018, från Centrum för klimat och säkerhet

null

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum på Karlstads universitet. Genom forskning och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar, stormar och havsytehöjning.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.

10 år av klimatrelaterad riskforskning och samverkan vid Karlstads universitet
I juni 2008 invigdes Centrum för klimat och säkerhet (CCS), ett kunskapscentrum vid Karlstads universitet. Centrumet har sedan dess bidragit till samhällets hantering av klimatrelaterade risker genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt och genom samverkan med en bred målgrupp. Inbjudan och mer information här! 

Postdok om metodologi och verktyg för riskbedömning
Tonje Grahn har beviljats två års postdok finansiering av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Syftet med Tonjes forskningsprojekt är att analysera överförbarhet och tillämpbarhet av den nordamerikanska Hazus-metodologin med tillhörande programvara till Sverige och svenska förhållanden. Läs mer här!

Nya doktorander på CCS
Sedan den 15 januari finns två nya doktorander på CCS, Åsa Davidsson och Magdalena Nordsäter. Deras inriktningar handlar om hur vi kan öka kunskapen om hur samhället hanterar klimatrisker. Läs mer här!

Ämnesövergripande CNDS-publikation
En ny publikation med titeln ”An integrative research framework to unravel the interplay of natural hazards and vulnerabilities”, författad av en bred grupp forskare inom CNDS-samarbetet har accepterats för publikation i öppen-access tidskriften "Earths future”. I artikeln argumenterar forskarna för ett nytt integrativt forskningsramverk där de två huvudsakliga strategierna inom katastrofriskreduceringsområdet - med fokus på hot respektive sårbarhet kopplas tydligare samman. På listan över författare återfinns forskare från ett brett spektrum av ämnen vilket återspeglar det ämnesövergripande arbete som möjliggörs genom CNDS-samarbetet. Läs mer här!

Lars Nyberg är ny professor i risk- och miljöstudier
Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för. Läs mer här!

Slutseminarium - Monika Rydstedt Nyman
Monika är industridoktorand från Trafikverket och del av forskarskolan inom CNDS. Hon har en master i samhällelig riskhantering från SARIS programmet och innan dess en master i arbetsvetenskap. Hennes forskningsinriktning är lärande från naturolyckor. Välkomna att komma på hennes slutseminarium den 28 maj kl.13-15 i RiskLab, hus 21. Läs mer här!

Nytt tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering
KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, har beviljat medel till ett tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering, inriktat på skyfallsrisker. 3,4 miljoner kronor går till projektet under 2018-2019, samtidigt som de deltagande företagen bidrar med motsvarande värde i form av arbetstid. Läs mer här!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.