2021-09-24 03:00Nyheter

Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet

Person ritar på en skärm

Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen. Samtidigt som deltagarna såg en fördel med att inte behöva resa till utbildningsorten, saknade man den fysiska interaktionen som blir en naturlig del vid kursträffar. 

- Det har absolut fungerat digitalt men kontakten med övriga hade blivit en helt annan och under föreläsningarna hade diskussionerna blivit mer levande om vi hade kunnat träffas. Det är inte föreläsarnas fel utan det digitala forumet hämmar oss deltagare, säger Anders Lundberg, servicechef inom Västra Götalandsregionen. 

- Jag arbetar inte direkt med Facility Management utan med tjänstestyrning så kursinnehållet var precis vad jag behövde för att ge mig en god teoretisk grund i tjänstelogik varvat med många exempel från verkligheten. Det tråkiga var att det pågick en pandemi. Jag tror det gett ännu mer om vi kursdeltagare kunnat träffas och ha längre diskussioner och utbyte av erfarenheter säger Ulrica Sörman, tjänsteledare vid Trafikverket.

Inspiration, lärdomar och nytändning

Det är andra gången som uppdragsutbildningen ges och deltagarna kommer från en mängd olika branscher. 70 procent av deltagarna svarar i kursutvärderingen att de tillsammans med sin chef har satt upp mål för hur utbildningen ska ge effekt och nytta i organisationen. 

Det gått några månader efter kursen, vad har du fått med dig från den?

Anders Lundberg är servicechef på enheten Arbetsplatsservice för Regionens hus i Skövde och Mariestad inom Västra Götalandsregionen och gick kursen tillsammans med en kollega:

- Jag har fått med mig en hel del från kursen och tänker särskilt på perspektivet värdeskapande. Vi arbetar med det, men vi har fått begreppet mer konkret och en påminnelse om hur viktigt det är att utgå från kundens perspektiv. Som service-organisation är risken stor att man gör det man brukar göra utan att reflektera särskilt mycket om det är rätt saker man gör och om de är värdeskapande. Utbildningen blev en nytändning. Den har varit väldigt inspirerande och energigivande och det känns viktigt för att man själv ska kunna inspirera andra. Jag och min kollega har reflekterat över att vissa delar bekräftade att vi jobbar med rätt saker, bland annat medarbetarkraft och tjänstefokus, sen gav kursen också ett bredare nätverk. Jag kommer, så snart läget tillåter, åka och träffa några av kurskamraterna för att fortsätta att utbyta erfarenheter.

Anders Lundberg, servicechef Västra Götalandsregionen. 
Foto: Västra Götalandsregionen

- Kursdelarna med innovation var väldigt inspirerande. En sak som jag tar med mig i vår offentliga verksamhet, är att innovation inte alltid behöver handla att man skapar nytt utan att man kombinerar redan befintliga saker. Det belyser vikten av att ha nära kontakt och kommunikation med kunden. Det har nog alla organisationer, men vi har blivit påminda om att vi behöver hitta mer strukturerade sätt att ha en dialog med alla kunder och inte bara de tongivande individerna eller förvaltningarna, säger Anders Lundberg. (foto: Västra Götalandsregionen)

Samuel Paulander är säljare hos PIMA AB och deltog i kursen tillsammans med en kollega:

Samuel Paulander,  säljare serviceföretaget PIMA AB
Foto: PIMA AB

  - PIMA är ett serviceföretag som sedan tidigare jobbat med att standardisera samt digitalisera verksamheten och hitta nya värden i tjänsterna med hjälp av tjänsteinnovation. Kursen har hjälp mig att öka kunskapen och bredda vyerna för att sedan kunna föra över kunskapen till våra medarbetare och arbetsledning, säger Samuel Paulander.
(foto: PIMA AB)

Hur kommer du arbeta vidare, med det som du lärt dig, i din organisation?

- Efter avslutad kurs har jag och min kollega redovisat vår examinationsuppgiftet för olika roller inom företaget. Vi kommer ha ett långsiktigt arbete inom Facility Management och tjänsteinnovation där bland annat en arbetsgrupp kommer tillsättas med personal från olika avdelningar och med olika roller. Detta för att få en bred bild och för att få in tankar och idéer från olika perspektiv. Vi ser också värdet i att samarbeta med våra kunder för att få in deras vinkel på våra tjänster. Vi har idag gjort case med kunder där de förklarar sina utmaningar och vi tittar på hur vi kan hjälpa dem genom våra tjänster, säger Samuel Paulander vid PIMA AB.

- Mina lärdomar använder jag till att sprida kunskap om tjänstelogik i min verksamhet och till att identifiera nödvändiga aktiviteter för att få ännu bättre styrning på de tjänster som jag ansvarar för, säger Ulrica Sörman, tjänsteledare vid Trafikverket. 

- Jag kan varmt rekommendera att man är minst två kollegor på en kurs. Det gjorde kursen ändå bättre för då kunde vi ta med oss kunskap och reflektioner till hemmaplan och diskutera och applicera dem på ett bättre sätt. Vi har blivit mer strukturerade i vårt utvecklingsarbete. Alla idéer som uppkommer kanske inte är bra och värdeskapande, men med ett strukturerat sätt att fånga idéer har vi nu fått konkreta metoder och tankeverktyg för att analysera och reflektera över idéer som faktiskt skapar värde och löser verkliga problem. Efter sommaren har jag och min kollega presenterat både utbildningen och våra lärdomar för ledningsgruppen så jag hoppas att vi kan inspirera kollegorna på de andra enheterna. Konkret så kommer vi att arbeta mer strukturerat framöver, menar Anders Lundberg, servicechef vid Västra Götalandsregionen.

Universitetslärarna är bollplank och inspiratörer

Maria Åkesson är lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan och verksam forskare på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hon är också kursansvarig för uppdragsutbildningen Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp. Hon berättar att den består av tre moduler som fokuserar på värdeskapande genom tjänster och nya affärsmodeller; tjänsteutveckling och tjänsteplattformar samt tjänsteinnovationer. 

Maria Åkesson, kursansvarig Facility management ur ett tjänsteperspektiv. 
Foto: Karlstads universitet

Hur tycker du det är att utbilda yrkesverksamma, skiljer det sig från ordinarie studenter?

- Det skiljer sig ganska mycket. Yrkesverksamma deltagare har stor praktisk erfarenhet och är
oftast villiga att dela med sig av sina funderingar och tankar. De kan ju ofta direkt börja använda den kunskap de får med sig från den här typen av kurser. Många gånger fungerar vi som undervisar som bollplank och inspiratörer. Vi vet ju inte allt om deras situation och vi är ju heller inga konsulter som direkt kan gå in och lösa problem men däremot har vi ett synsätt som många gånger är nytt för praktikerna och det tror jag är anledningen till att många deltagare upplever sig inspirerade av att återgå till sitt jobb och direkt börja applicera sina nya upptäckter. 

Vilka effekter ser du att de yrkesverksamma har bidragit med till ditt ämne och er forskning?

- För egen del är det alltid lärorikt att interagera med praktiker, oavsett om det är inom ett pågående forskningsprojekt eller som i den här kursen, med deltagarna. Jag får ta del av deras erfarenheter och lär mig hur de väljer att se på och applicera våra tjänsteteorier på sina verksamheter eller sin arbetssituation. Det här är i sin tur något som jag kan ta med mig i min undervisning till våra studenter. På så sätt ser jag till att de också får del av den erfarenhet som praktikerna har. Jag upplever en tydlig win-win-situation, säger Maria Åkesson. (foto: Karlstads universitet)

- En viktig aspekt av att möta praktiker är också att det kan komma tillfällen när vi behöver kontakt med företag för samarbete vid forskningsprojekt, då är det givetvis en stor fördel att ha kommit i kontakt med många företagsrepresentanter som eventuellt kan komma att ingå i framtida projekt, avslutar Maria Åkesson. 

Fakta om kursen

Facility management ur ett tjänsteperspektiv är en uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. Om deltagaren väljer att examinera sig kan den ge 7.5 högskolepoäng. I kursen undervisar lärare och forskare från Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), vid Karlstads universitet.

Nästa utbildningsomgång genomförs under våren 2022 och kursanmälan pågår till 16 januari 2022. Medlemmar i IFMA-nätverket erbjuds en reducerad kurskostnad. 

IFMA är ett internationellt nätverk inom Facility Management och stödjer 24 000 medlemmar i 105 länder världen över. IFMA Sverige är den svenska avdelningen inom IFMA och har som mission att föra samman, stödja och utveckla Facility Management-branschen i Sverige.

Kontakt med uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, utbildare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer