2023-04-24 05:00Nyheter

Kurser för personal inom olycks-, risk- och säkerhetsområdet

Blåljuspersonal

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom näringslivet, offentlig förvaltning, vård och omsorg samt skolan. I detta nyhetsbrev samlar vi aktuella utbildningar inom olycks-, risk och säkerhetsområdet. 

Kurser som är öppna för anmälan

Utredande intervju 3 hp - inriktning olycksutredning - sista anmälan 9 juni 2023

Kursen behandlar kommunikation och samspel mellan människor och intervjun som datainsamlingsmetod för olycksutredare. Kursen kan ses som en fördjupning för dig som gått Olycksutredning grundkurs 5 hp eller Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7.5 hp.

Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7.5 hp - sista anmälan 15 juni 2023

Sedan 20 år erbjuds varje höst fördjupningskursen för dig som vill få en bred och djup teoretisk insikt om olika olycksutredningsmetoder och deras roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Processorientering i praktiken (PoP) att utveckla och ledar verksamhet 3.5 hp - sista anmälan 15 augusti 2023

Allt fler i det privata och offentliga Sverige arbetar med en processorienterad ansats för att lyfta blicken över organisatoriska gränser i syfte att skapa enklare och säkrare flöden. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i processorientering och arbetet med att utveckla verksamhet och leda processarbetet. Vi utgår från aktuell forskning och erfarenheter i praktiken från en lång rad organisationer. Vi kommer att använda ett koncept för samproduktion av metoder för att få processorientering "att hända" i praktiken (PoP). En gemensam vidareutveckling av PoP-metoder sker inom kursens ram och situationsanpassning inför användning "på hemmaplan."

Kurser öppna att göra intresseanmälan till

Att göra en icke bindande intresseanmälan till en uppdragsutbildning innebär att vi ännu inte satt datum för när kursen erbjuds på nytt. När du som anställd eller chef gör en intresseanmälan kommer vår kommunikatör återkomma i mejl till dig med mer information inför att kursen kommer att öppnas för riktig anmälan. Du behöver alltså inte bevaka vår webbplats utan vi håller koll åt dig!

Länken nedanför den korta beskrivningen går till kursens webbsida där du kan läsa mer detaljer och det är där du gör intresseanmälan.

Big exit - utrymningsplaner och hantering av folksamlingar i publika miljöer 7.5 hp

Kursen ger dig som arbetar på strategisk nivå teoretisk och praktisk kunskap om utrymningsplanering och hantering av folksamlingar i publika miljöer. Du får grundläggande kunskap om människors beteende, teknisk design av miljöer, organisatorisk säkerhet och relevanta regelverk.

Digital krisövning - metod och praktik

Digitalisering av samhället ökar och Covid-19 pandemin har inneburit ett stort utvecklingskliv och behov av IT-stödda arbetsformer. Det gäller även krisövningsverksamhet. Våra tidigare studier har visat att användningen av IT i krisövning är förhållandevis liten. Kursen inriktar sig till säkerhetssamordnare/säkerhetskoordinator/ säkerhetschef.

Evenemangssäkerhet 1, 2 hp - introduktionskurs

Detta är en tvådagars introduktionskurs för dig som arbetar med evenemang inom offentlig sektor, myndigheter eller företag. Du får översiktlig kunskap om säkerhetsfrågor på både organisations- och individnivå. Covid-19 pandemin drabbade evenemangsbranschen mycket hårt, i synnerhet i Sverige. Många aktörer har påverkats och många nya krav har ställts på evenemang. Även om mycket är osäkert om framtiden så kommer evenemang fortsatt ha en viktig del i samhället och helt nya förväntningar ställas på evenemang - då gäller det att vara förberedd.

Evenemangssäkerhet 2, 7.5 hp

Denna fortsättningskurs ger dig som arbetar med evenemang kunskap i analys och problemförståelse kring säkerhetsfrågor av olika slag på både organisations- och individnivå. Vidare omfattar kursen kunskap om de fysiologiska och psykologiska egenskaper som är gränssättande för människans sårbarhet vid yttre påkänningar beroende på ålder och kön.

Evenemangssäkerhet 3, 7.5 hp

Denna fördjupningskurs bygger på de två tidigare och fokuserar på analys och problemförståelse kring säkerhetsplanering och publikhanering på organisationsnivån. Vidare omfattar kursen kunskap om de psykologiska faktorer som påverkar publikhantering samt hur dessa varierar utifrån personliga egenskaper. Kvantitativa metoder för beräkningar av publikflöden gås igenom och görs till föremål för övningar.

Olycksutredning grundkurs 7.5 hp

Varje vår ges grundkursen som är en lämplig praktisk och teoretisk introduktion för dig som ska arbeta med olycksutredning. Kursen spänner över flera branscher och berör olika typer av olyckor och tillbud.

Organisatoriskt lärande

Ur utredningar, utvärderingar och andra typer av sammanställningar av erfarenheter kan lärdomar dras. Men hur tas dessa om hand? Vad kan individer, grupper och organisationer lära från dessa och hur kan denna kunskap delas och spridas inom och mellan organisationer?

Omsorgsfullt ledarskap - boka föreläsning!

På senare tid har forskningen visat att det finns ett starkt samband mellan möjligheten att uttrycka sina känslor autentiskt och trivsel i arbetslivet. Att tvingas uppvisa falska leenden eller en fasad som inte överensstämmer med vem man är ökar markant risken för vantrivsel i arbetet och sjukfrånvaro. Det ökande fokuset på emotioner inom forskningen är en konsekvens av att dagens arbetsliv i allt högre utsträckning handlar om mellanmänskliga relationer och att det därför är viktig att både arbetsgivare och arbetstagare tar hänsyn till känslomässiga aspekter av arbetslivet.  

Vad betyder omsorgsfullt ledarskap och vad kännetecknar goda relationer på en arbetsplats? Vilken betydelse har känslorna för omsorgsfullt ledarskap och goda relationer?

Emma Engdahl är professor i sociologi på Karlstads universitet och föreläser både allmänt och skräddarsytt för organisationer. 

Vi kan också skräddarsy kurser för er!

Nina Sundberg är uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Hon hjälper dig som är arbetsgivare när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en ingång till dig som är arbetstagare och vill kompetensutveckla dig genom uppdragsutbildning. 

Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Karlstads universitets varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; universitetet, deltagare och chefen/organisationen som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan omsättas i praktiken och ge avtryck i verksamheten.

Samverkanspartners

Karlstads universitet genomför uppdragsutbildningarna inom olycksutredning tillsammans med Myndighetenför samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg

Relaterad media