2023-06-02 05:00Nyheter

Kurser för anställda i näringsliv och organisationer

Whiteboardtavla

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom näringslivet, offentlig förvaltning, vård och omsorg samt skolan. I detta nyhetsbrev samlar vi aktuella utbildningar för näringslivet och organisationer. 

Uddeholms AB satsar på skräddarsydd agil projektledning, praktisk pedagogik och effektivare möten 

Under två halvdagar fick medarbetare hos stålföretaget Uddeholms AB en god grund för det agila sättet att tänka och praktiska verktyg för att kunna driva projekt agilt. Syftet med kursen var att deltagarna ska kunna vidareutveckla sin projektmodell/utvecklingsprocess efter utbildningen.

Innan varje utbildningstillfälle fick deltagarna tillgång till ett antal filmer. Det gjorde att deltagarna kom förberedda till utbildningen och kunde ta till sig mer kunskap. Det gjorde  också att mer tid kunde fokuseras på det som blir specifikt för Uddeholm istället för att lägga tid på att lära ut grundkunskaper.

Utbildningen leddes av John Johansson som är adjunkt i agil projektledning på Karlstads universitet och säger så här om varför det är så givande att utbilda yrkesverksamma:

Exempel på skräddarsytt: Praktisk pedagogik för internutbildare

Under året har medarbetare hos Uddeholms AB även kompetensutvecklat sina medarbetare inom praktisk pedagogik. Utbildningen har utgjorts av två halvdagsträffar och däremellan filmade inslag och enskilda uppgifter. 

Genom praktisk pedagogik för internutbildare får din organisations duktiga presentatörer pedagogiska verktyg för att få sina åhörare att lära sig mer och minnas mer från presentationen. 

Nästa företag på tur att vidareutbilda sina internutbildare är Inission AB. 

Exempel på skräddarsytt: Effektivare möten och facilitering

Ett annat exempel på företagsanpassat utbildningsupplägg är uppdragsutbildningen Effektivare möten och facilitering. Kursen har genomförts med föreläsningar på plats hos Uddeholms AB under två dagar i februari 2023 och föregicks av en introducerande film. Teori och praktik varvades för de tjugo medarbetarna. 

Kontakta Camilla för skräddarsydda lösningar

Camilla Johannesson är vd och uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Hon hjälper dig som är arbetsgivare när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en ingång till dig som är arbetstagare och vill kompetensutveckla dig genom uppdragsutbildning. 

Kurser öppna för anmälan

Processorientering i praktiken (PoP) att utveckla och leda verksamhet 3.5 hp
- sista anmälan 15 augusti

Allt fler i det privata och offentliga Sverige arbetar med en processorienterad ansats för att lyfta blicken över organisatoriska gränser i syfte att skapa enklare och säkrare flöden.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i processorientering och arbetet med att utveckla verksamhet och leda processarbetet. Vi utgår från aktuell forskning och erfarenheter i praktiken från en lång rad organisationer och använder ett koncept för samproduktion av metoder för att få processorientering "att hända" i praktiken (PoP). En gemensam vidareutveckling av PoP-metoder sker inom kursens ram och situationsanpassning inför användning "på hemmaplan."

Ekonomi för icke ekonomer i ledande befattning 10 hp
- sista anmälan 25 september

Allt i en verksamhet genomsyras av ekonomi. Inte bara ekonomiavdelningen utan även inköp, personal, försäljning, produktion, marknadsföring och distribution. Oavsett om du vill öka din företagsvinst, förbättra budgethanteringen, sälja in nya idéer eller bedöma lönsamheten i ett projekt krävs att man förstår och kan tillämpa de ekonomiska grunderna. 

Kursen vänder sig som vill bli bättre på att ta beslut eller diskutera konsekvenser i frågor av ekonomisk art. Du arbetar i en ledande befattning inom ett företag eller offentlig verksamhet eller som styrelseledamot. Du har eller ska få resultat- och budgetansvar för en avdelning eller ett projekt eller av annat skäl behöver kunna förstå de ekonomiska sambanden. Genom kursen utvecklar du en bättre förståelse för att hantera ekonomiska frågor i din yrkesroll.  

Arbetsrätt 15 hp - sista anmälan 6 oktober

Mycket händer inom arbetsrätten och det är viktigt att ha aktuella kunskaper för att minimera risken för konflikter och kostsamma processer. Den här utbildningen är för dig som vill uppdatera och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå. 

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist eller facklig företrädare.

Arbetsmiljörätt 15 hp - sista anmälan 6 oktober

Arbetsmiljörätten omfattar all reglering av arbetsmiljöfrågor som lagar, föreskrifter, rättspraxis och tillämpning. Kunskaper i arbetsmiljörätt är viktiga för alla som har kvalificerade arbetsmiljöuppgifter. Under kursen behandlar vi definitionen av arbetsmiljörätt, arbetsmiljöregleringen inklusive arbetstidsregleringen ur ett samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. 

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist eller facklig företrädare.

Kurser att göra intresseanmälan till

Att göra en icke bindande intresseanmälan till en uppdragsutbildning innebär att vår kommunikatör återkommer i mejl till dig med mer information inför att kursen öppnas för anmälan. Du behöver alltså inte bevaka vår webbplats utan vi håller koll åt dig! Både chefer och anställda kan göra intresseanmälan.

Länken nedanför den korta beskrivningen går till kursens webbsida där du kan läsa mer detaljer och det är där du gör intresseanmälan.

Evenemangssäkerhet 1, 2 hp - introduktionskurs - återkommer i februari 2024

Detta är en tvådagars introduktionskurs för dig som arbetar med evenemang inom offentlig sektor, myndigheter eller företag. Du får översiktlig kunskap om säkerhetsfrågor på både organisations- och individnivå. Covid-19 pandemin drabbade evenemangsbranschen mycket hårt, i synnerhet i Sverige. Många aktörer har påverkats och många nya krav har ställts på evenemang. Även om mycket är osäkert om framtiden så kommer evenemang fortsatt ha en viktig del i samhället och helt nya förväntningar ställas på evenemang - då gäller det att vara förberedd.

Organisatoriskt lärande

Ur utredningar, utvärderingar och andra typer av sammanställningar av erfarenheter kan lärdomar dras. Men hur tas dessa om hand? Vad kan individer, grupper och organisationer lära från dessa och hur kan denna kunskap delas och spridas inom och mellan organisationer?

Framtidens värdefulla ledare - ett otraditionellt mentalt centrifugeringsprogram för erfarna ledare

Är du en erfaren ledare som vill utmanas i hantering av transformation och förändring? 
Vill du även bidra till en positiv samhällsutveckling?

Framtidens värdefulla ledare är inget vanligt ledarskapsprogram. Vill du, tillsammans med deltagare från olika verksamheter, hitta nya sätt att skapa värde i din verksamhet? Då är detta ett program för dig!

Projektledning 4.0  - återkommer under våren 2024!

Projektledning 4.0 ger dig en teoretisk och praktisk grund för att hantera alla typer av projekt. Det unika är hur dina förmågor växer på ett agilt sätt under kursen och är individuellt anpassad för dig och din organisation. Som deltagare får du tillgång till kunskap direkt från branschen.

Kursen riktar in sig på nuvarande och framtida projektarbetare i vilken projektroll eller typ av projekt som helst. Du vill bygga kapacitet för projektorienterat arbete genom att konsolidera, uppgradera och utöka sina kunskaper och färdigheter i kombination med stödjande beteende. Denna kurs är lika anpassad till privat som offentlig sektor.

Deltagare i kursen kommer att vara en blandning av professionella och studenter. För att säkerställa exklusivitet för dig som anställd och din arbetsgivare, med stöd före, under och efter kursen, är antalet professionella deltagare begränsat till 10. Kursen kan bli internationell därav engelsk webbinformation.

Omsorgsfullt ledarskap - boka föreläsning!

På senare tid har forskningen visat att det finns ett starkt samband mellan möjligheten att uttrycka sina känslor autentiskt och trivsel i arbetslivet. Att tvingas uppvisa falska leenden eller en fasad som inte överensstämmer med vem man är ökar markant risken för vantrivsel i arbetet och sjukfrånvaro. Det ökande fokuset på emotioner inom forskningen är en konsekvens av att dagens arbetsliv i allt högre utsträckning handlar om mellanmänskliga relationer och att det därför är viktig att både arbetsgivare och arbetstagare tar hänsyn till känslomässiga aspekter av arbetslivet.  

Vad betyder omsorgsfullt ledarskap och vad kännetecknar goda relationer på en arbetsplats? Vilken betydelse har känslorna för omsorgsfullt ledarskap och goda relationer?

Emma Engdahl är professor i sociologi på Karlstads universitet och föreläser både allmänt och skräddarsytt för organisationer. 

Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Karlstads universitets varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; universitetet, deltagaren och chefen/organisationen som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan omsättas i praktiken och ge avtryck i verksamheten.

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 59 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer