2016-03-30 08:47Nyheter

Konsten att utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik utifrån användarnas behov

null

Med förhoppningen att skapa nya innovationer och öka kollektivt resande har strukturerna i den svenska regionala och lokala kollektivtrafiken förändrats under de senaste åren. I en ny licentiatuppsats har Sara Davoudi, doktorand i företagsekonomi, studerat kollektivtrafikmyndigheternas kapacitet att utforma kollektivtrafiken på ett sätt som stimulerar intentionerna med den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012. Hon tar upp de problem och möjligheter som finns i de olika strukturerna och hur de kan ha betydelse för användarna. Den 11 mars presenterade hon sin licentiatuppsats "Innovative Value Creation in Public Transport" vid ett öppet seminarium på Karlstads universitet.

Kollektivtrafiken är en av få offentliga tjänster med uppdraget att locka till sig användare. För att locka användare måste inblandade aktörer, svenska kollektivtrafikmyndigheter, förstå hur diverse tjänster inom olika dimensioner påverkar användarnas preferenser gällande kollektivtrafik. Vilka behov har användarna, hur man man uppfylla dessa och hur kan man få fler att välja kollektivtrafik i stället för bilen? Först då kan kollektivtrafikmyndigheter på ett effektivt sätt fördela sina resurser och göra den framtida kollektivtrafiken mer attraktiv och hållbar.

En sådan inriktning kräver inte bara en djup organisatorisk kunskap om användarnas behov utan också en detaljerad kunskap om hur uppnåendet av olika krav påverkar användarna.

- Min licentiatuppsats visar att organisatoriska strukturer inom svensk kollektivtrafik är baserade på politiska kompromisser snarare än behovet att lösa samordningsutmaningar och uppfylla användares behov. Organisationsstrukturer i kombination med personliga eller opersonliga informationshanteringsmekanismer påverkar sökandet efter information och i sin tur organisatoriskt lärande. Detta påverkar de regionala kollektivtrafikmyndigheternas förmåga att inkludera och förstå kollektivtrafikanvändarnas behov. Denna uppsats ger en inblick i hur offentliga organisationer, såsom svenska kollektivtrafikmyndigheter, kan fatta beslut om strukturell utformning så att de kan inkludera och lära sig av användarnas uppfattningar och behov samt anpassa organisationens policy därefter, säger Sara Davoudi.

Licentiatseminariet ägde rum den 11 mars på Karlstads universitet. Opponent var Jörgen Elbe, Högskolan Dalarna. Här kan du ladda ner uppsatsen.

Sara Davoudi är doktorand i företagsekonomi knuten till forskargruppen Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group. Licentiatuppsatsen är ett resultat av hennes licentiatprojekt "Metodutvecklingsarbete kring Trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling i Region Värmland". Ett projekt som inneburit såväl fältarbete som doktorandstudier kring utveckling och implementering av ”trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling i Värmland” som är ett program för regional utveckling och hållbarhet utifrån alla tre perspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.