2020-01-22 13:41Nyheter

Konsekvenser av klimatförändringar påverkar människors hälsa i Bangladesh

null

Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh. 

Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre institutioner i Bangladesh och Sverige. Forskningen ska handla om hur ett förändrat klimat påverkar människors hälsa. Finansiering kommer bland annat att sökas för en gemensam doktorandutbildning för att stärka forskningskapaciteten i Bangladesh och Sverige.

Bangladesh extra berörda av klimathot
Bangladesh är utsatt för ett stort antal klimathot; översvämningar, torka, skyfall, värmeböljor och cykloner är vanliga och har orsakat ett stort antal dödsfall tillbaka i tiden. En orsak till att Bangladesh drabbas av tropiska cykloner och olika typer av översvämningar är landets låglänta topografi.
- Om havsnivån stiger en meter kommer cirka 15 procent av landet översvämmas, vilket leder till 25 miljoner klimatflyktingar, säger Syed Moniruzzaman, universitetslektor i risk- och miljöstudier.

Behov av ny data
Antalet dödsfall vid extrema väderhändelser har framgångsrikt minskat sedan 70-talet, delvis för att man byggt cyklon- och översvämningsskydd, men också på grund av förbättrad hälsovård och kapacitet att ta emot internationell hjälp. Exponeringen och sårbarheten som leder till mer indirekta och långsiktiga hälsoeffekter från ett förändrat klimat är emellertid mindre undersökta. Data om klimatförändringar och hälsa är begränsade och det behövs både nya typer av data liksom nya metoder för att analysera data för att bättre förstå sambandet mellan klimatförändringar och människors hälsa. Särskilt viktigt är det att studera sårbarheter hos olika grupper såsom hos barn, kvinnor och män.

Samarbete mellan olika forskargrupper
Projektet ska bygga upp ett forskningssamarbete mellan ämnet miljövetenskap
vid Khulna University, forskningscentret Centre for Injury Prevention and Research Bangladesh och ämnet risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Samarbetet kommer att resultera i minst två ansökningar för att finansiera tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan parterna, och skapa möjligheter för att 2-3 personer i Bangladesh ska kunna erbjudas forskarutbildning.
- Fyra workshops kommer att genomföras under en tvåårsperiod för att etablera och utveckla samarbetet, säger Johanna Gustavsson, universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier. Mötet mellan människor är det viktiga och det blir ett ömsesidigt utbyte, då vi från Karlstads universitet kan bidra med forskningsdesign och forskningsmetodik och forskarna i Bangladesh har god kunskap om miljö, data och livsstil.

Projektet är beviljat inom VR Research Links. Anslaget kommer att täcka kostnader för fyra workshopar i Bangladesh och Sverige under två år. Budgeten är på 800 000 kr under två år.

Kontaktperson:

Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier och forskningsledare för Centrum för forskning om samhällsrisker.
Telefon: 054- 700 21 99


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.