2023-03-10 06:00Nyheter

Kompetensutveckling för rektorer 2023

Personal på rektorsutbildningen

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.
Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner, för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Starta Rektorsprogrammet i höst!

Mellan den 15 mars till den 17 april pågår anmälan via Skolverket inför höstens start av Rektorsprogrammet. Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i Mälardalen.

Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt ledarskap som utvecklar hela verksamheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i att styra och leda sin verksamhet mot en högre måluppfyllelse.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7.5 hp (RYT)

Anmälan pågår till 17 april via Skolverket. Kursen startar under hösten 2023.

Kursen vänder sig till legitimerade förskollärare eller lärare i förskola, skola och fritidshem. Personal med ledningsuppdrag i förskolan och skolan ges plats, förutsatt att de har en lärarlegitimation. Huvudmannen anmäler deltagaren och sökande utan huvudman kan anmäla sig själva. Kursen är en statlig rekryteringsutbildning och huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna. Huvudmannen står för lön under utbildningen, resor, litteratur och kostnader för internat. Deltagare som anmäler sig till utbildningen utan huvudman bekostar själv resor, internat och kurslitteratur.

Kursen utgår från ett aktionsforskande förhållningssätt där olika aktioner genomförs och prövas för att ge inblick i en rektors vardag, arbetsuppgifter och uppdrag. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på ledarskap. Vikt läggs vid etiska perspektiv och hållbart ledarskap. Andra områden som deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i är skolkultur, styrning, organisation, kommunikation, skoljuridik och myndighetsutövning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Särskilda upptagningsområden är Värmland och Mälardalen.

Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola eller kulturskola 30 hp

Anmälan pågår till 15 april och görs via rektorsutbildningens webbsida. Kursen startar under hösten 2023.

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet anordnar en tvåårig befattningsutbildning för verksamma rektorer, biträdande rektorer, studierektorer (med företräde för rektorer) inom folkhögskola, samt för den kommunala kulturskolans chefer, rektorer och motsvarande. Utbildningen sker i överenskommelse med Offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation (OFI), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) samt Kulturskolerådet.

Vissa inslag i utbildningen är speciellt riktade till deltagare från folkhögskolan och andra inslag är specifika för deltagare från kulturskolan. Större delen av utbildningen sker gemensamt.

Utbildningen är upplagd som tre kurser (utbildningsvetenskap, verksamhetsutveckling samt ideologiska traditioner, legala villkor och strukturella förutsättningar) om vardera 10 hp och löper parallellt under fyra terminer. Vi tar emot 19 deltagare från kulturskolan och 19 deltagare från folkhögskolan, med förtur för rektorer och kulturskolechefer (el. motsvarande).

Pedagogiskt ledarskap för rektorer 7.5 hp

Anmälan pågår till 17 april via Skolverket.

Fortbildningen fokuserar på hur rektor i sitt pedagogiska ledarskap bidrar till skolans vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Utbildningen är upplagd som aktionsforskningsstudie som genomförs i kollegiala forskarteam. Syftet med utbildningen är att bidra till konkreta förbättringar i skolors och förskolors verksamheter och att stärka deltagarna i deras pedagogiska och etiska ledarskap. 

Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer 7.5 hp

Anmälan pågår till 17 april via Skolverket.

Kursen syftar till att utgå ifrån de verksamhetsspecifika juridiska dilemman vuxenutbildningsrektorer utmanas av i sin yrkespraktik, som de själva identifierar och avser att systematiskt utveckla i egen verksamhet under kursens genomförande. Identifierade problem kopplas till styrdokument och skoljuridikens texter för tolkning och fördjupad förståelse av handlingsutrymme.

Leda lärande för hållbar utveckling 7.5 hp

Anmälan pågår till 17 april via Skolverket.

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas arbete med lärande för hållbar utveckling på skolledarnivå och därigenom utveckla kompetens som ledare för att främja och leda förändring i utbildning. Kursen innehåller moment där deltagarnas direkt får operationalisera sina kunskaper i den egna organisationen.

Magister- och masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling 60 hp / 120 hp

Anmälan pågår till 17 april via antagning.se.

Magister-/masterprogrammet vänder sig till yrkesverksamma som är intresserade av utbildningsledarskap och skolutveckling och som har en lärarexamen eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper för att bidra till och leda utvecklingsarbete i förskola, skola eller andra utbildningsorganisationer utifrån ett lärande organisationsperspektiv. Godkända studier på Rektorsprogrammet 30 hp motsvarar de två första kurserna i magister-/masterprogrammet. 

Presentationsteknik för ledare

Anmälan pågår till 12 april via rektorsutbildningens webbsida.

Lär dig övervinna din rädsla för att stå inför en publik. Lär dig att till och med att njuta av att stå i centrum. Är du redan en erfaren och komfortabel presentatör? Lär dig hur du kan få alla att lyssna.

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 073-279 28 55, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet