2017-12-12 14:04Nyheter

Karlstads universitet erbjuder avancerad skatterätt för yrkesverksamma jurister och konsulter

null

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningen.

Uppdragsutbildningarna i avancerad skattejuridik är en ny satsning på Karlstads universitet och innehåller två metodkurser, en på våren och en på hösten. Kurserna ges för jurister och skattekunniga konsulter eller tjänstemän som vill öka sin förmåga att analysera och argumentera i skatterättsliga frågor.

Avancerad skattejuridik - metodkurs I och II, 2 x 7.5 hp

Tillsammans bildar kurserna en avancerad skatterättslig utbildning och bygger på skatterättslig forskning som omsätts i praktisk tillämpning. Under den första delen (Skattejuridisk metodkurs I) behandlas skatterättsliga och konstitutionella grunder, såsom legalitetsprincipen i grundlagen och dess betydelse för tillämpningen, och metodfrågor vid tolkning och tillämpning av skattelag. Kursen mynnar ut i praktisk tillämpning i ett fingerat rättegångsspel hos Förvaltningsrätten i Karlstad med feedback från erfarna domare och professorer i skatterätt.

I den andra delen (Skattejuridisk metodkurs II) fördjupas dessa frågor tillsammans med internationellrättsliga metodfrågor, såsom svensk intern rätts förhållande till internationella avtal och internationellt samarbete, och andra metod- och rättssäkerhetsfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och skattekunniga konsulter eller tjänstemän som vill öka sin förmåga att analysera och argumentera i skatterättsliga frågor. Grundkunskaper i skatterätt erfordras. Behörig är den som är utsedd av sin arbetsgivare att följa kursen. Förtur till Skattejuridisk Metodkurs II ges till dem som tecknar sig för båda kurserna samtidigt och sökande som har genomgått Skattejuridisk metodkurs I.

Anmälan senast 11 januari

Anmälan till delkurs I samt båda delkurserna pågår till 11 januari 2018.

För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande och vi skickar fakturan till företaget eller organisationen. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er i sådant fall omgående efter anmälningstiden.

Vardera delkurs kan ta emot 20 deltagare och behöver minst 10 deltagare för att kunna starta.
 Kurskostnaden faktureras i samband med kursstart.

Föreläsare

Kursansvarig är Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Övriga föreläsare är bland andra:

 • Stig von Bahr, f.d. regeringsråd och EU-domare
 • Peter Melz, professor vid Stockholms universitet
 • Robert Påhlsson, professor vid Göteborgs universitet
 • Eleonor Kristoffersson, professor vid Örebro universitet
 • Stefan Olsson, professor vid Handelshögskolan, Karlstads universitet
 • Bertil Wiman, professor vid Uppsala universitet
 • Mattias Dahlberg, professor vid Uppsala universitet

Innehåll

Kursen börjar med att behandla alla grundförutsättningar för beskattningen, nationellt och internationellt, för att sedan övergå till konsekvenserna för rättstillämpningen och slutligen att omsätta detta till analys och argumentation i praktiken. Kursen avslutas i ett fingerat rättegångsspel, i ett juridiskt komplicerat skattemål, som hålls i Förvaltningsrätten i Karlstad med erfarna domare. Bland annat ingår följande moment:

Skattejuridisk metodkurs I, 7.5 hp:

 • Konstitutionella förutsättningar för skatt
 • Skatterättsliga grunder
 • Beredning av skattelagstiftning
 • Skatteverkets normgivningsmakt och betydelsen av dess ställningstaganden m.m.
 • Olika rättskällors betydelse vid tolkning av skattelag
 • Retorik och argumentationsanalys
 • Att skriva klart och tydligt i skatterättsliga frågor

Skattejuridisk metodkurs II, 7.5 hp:

 • Dubbelbeskattningsavtal och internationellt samarbete
 • OECD:s kommentarer och guidelines
 • Implementering genom skattelagstiftning
 • Konfliktlösning (omprövning, skatteprocess, ömsesidiga överenskommelse och skiljedom)
 • Konstitutionella förutsättningar för skatt och internationell rätt
 • Skatteverkets ställningstaganden m.m. i internationella skatterättsliga frågor
 • Olika rättskällors betydelse vid tolkning av skattelag i en internationell kontext

Målsättningen är att du efter avslutad kurs (I) har förvärvat grundläggande kunskaper och förmåga att göra analyser och bygga en argumentationsstruktur i svårare skatterättsliga frågor, och efter del II har förvärvat fördjupad kunskap i både svenska och internationella skatterättsliga metodfrågor.

För den som önskar högskolepoäng sker examination i form av inlämnande och försvar av PM-uppgifter som skrivs mellan de tillfällen då vi träffas och genom det fingerade rättegångsspelet. Betyg bedöms med betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). Möjlighet till komplettering finns för erhållande av betyget Godkänd.

Genomförande

Kursen genomförs under 2018 med fyra träffar för vardera delkurs på Karlstads universitet, fyra under våren för delkurs I och fyra träffar under hösten för delkurs II.

Vid träffarna ges föreläsningar och övningar gås igenom samt redovisas PM-uppgifter. Inför varje tillfälle ges läsanvisningar angående de frågor som behandlas vid tillfället. Förutom till kursstarten kommer du som deltagare inför varje träff dessutom få i uppgift att skriva ett PM i en angiven skatterättslig fråga som knyter an till det som nyss gåtts igenom (krävs för examination, annars valfritt). Detta redovisas och diskuteras tillsammans med övriga kursdeltagare vid nästkommande träff. Sista seminarietillfället kommer dessutom att arrangeras som en fingerad muntlig förhandling i ett skattemål (moot court trial).

Därutöver ingår läsning av kurslitteratur samt kommunikation mellan lärare och kursdeltagare på distans via universitetets utbildningsplattform. Kursen ges på fjärdedelsfart, vilket betyder att kursdeltagaren får räkna med cirka en dags kursarbete i genomsnitt per vecka för inläsning och arbete med hemuppgifter mellan träffarna.

Efter avslutad kurs erhålls intyg om genomgången kurs under förutsättning att deltagaren har ett aktivt deltagande på minst 80 procent av kursen. För den som lämnar in godkända PM-uppgifter och i övrigt deltagit aktivt under kursen kan examination ske för erhållande av högskolepoäng. (Möjlighet till komplettering för godkänt resultat ges också.)

Kurstider

Träffarna på Karlstads universitet, fyra per delkurs, pågår från lunch första dagen till lunch den andra dagen, det vill säga två halvdagar per tillfälle. Det gör det möjligt för de flesta deltagarna att åka till Karlstads på förmiddagen den första dagen, övernatta en natt och återvända hem den andra dagen. Från och med andra tillfället inleds kursen med redovisning av hemuppgifter för att sedan övergå till genomgångar.

Detaljerat schema finns att laddas ner på webbsidan.

Preliminära datum för delkurs I, våren 2018:

 • 7-8 februari - Beskattningens konstitutionella grund och rättskällor. Legalitetsprincipens betydelse och andra grundläggande metodfrågor
 • 15-16 mars - Skatterättsnämndens roll och skatterättslig praxis
 • 19-20 april - Skatterättslig analys och argumentation
 • 31 maj-1 juni - Rättegångsspel vid Förvaltningsrätten i Karlstad

Under våren arrangerar Handelshögskolan öppet seminarium i anslutning till kursen och kursdeltagarna är välkomna att delta även i detta. Ingen extra anmälan till dessa tillfällen krävs.

Upplägget för de öppna seminarierna är följande:

 • 8 februari kl. 16.00-17.30 - Lagtolkning och betydelsen av förarbeten, med Peter Melz och Anders Hultqvist
 • 15 mars kl. 16.00-17.30 - Skatterättsnämnden och dess förhandsbesked, med Robert Påhlsson och Anders Hultqvist
 • 19 april kl. 16.00-17.30, tema meddelas senare
 • 31 maj kl. 16.00-17.30, tema meddelas senare

Datum för höstens kurs meddelas under våren. 

Kurskostnad

Kurskostnaden är 25 000 SEK exkl. moms per deltagare för metodkurs I och 27 000 SEK exkl. moms per deltagare för metodkurs II.
Om du anmäler dig till båda delkurserna samtidigt (senast 11 januari 2018) erbjuder vi kursen till specialpriset 48 500 SEK exkl. moms per deltagare.

Övningsuppgifter och annat kursmaterial ingår i kurspriset. (I övrigt fordras tillgång till skattetidskrifter m.m. vilket också kan tillhandahållas via Karlstads universitetsbibliotek.) Utöver kurskostnaden tillkommer kostnad för lunch och ev. logi och resor.

Kontaktpersoner

 • Frågor om kursen:  Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.
 • Frågor om anmälan: Anna Nilsson, 054-700 13 00, utbildningshandläggare, Karlstads universitets uppdrags AB

Få senaste nytt snabbt i mobilen

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

- Vi har både utbildningar som är öppna för deltagare från flera olika arbetsgivare och utbildningar som vi skräddarsyr utifrån vad arbetsgivaren önskar. Intresset för att få skräddarsydda lösningar är något som ökar rejält, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.

Kontakt med uppdragsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Camilla Johannesson, vd, Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0702-531 300,  camilla.johannesson@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas vidare. Använd denna länk om du vill avsäga dig nyhetsbrev eller ändra epostadress: 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.