2015-02-03 08:00Nyheter

Jakten på lycka och ett hållbart samhälle

null

Frågan om hur vi människor blir lyckligare är ständigt återkommande i Lars E Olssons forskning. Hans forskning handlar om lycka, upplevelser, innovation, konsumtion och hållbar utveckling främst med koppling till vardagligt resande och detaljhandeln, men även till tjänstefiering hos tillverkande företag.

- Ett av mina pågående projekt handlar om att öka förståelsen för hur resenärer upplever sitt dagliga resande och vilka faktorer som är av betydelse. Vi har utvecklat en mobilapp där vi kan mäta upplevelser i realtid. Genom den hoppas vi kunna få fram mer kunskap om resenärernas upplevelser och behov - kunskap som kan underlätta för branschen och politiker att fatta kloka beslut om kollektivtrafikens utveckling. I ett internationellt samarbetsprojekt, med holländska forskare, har vi precis avslutat en första delstudie med hjälp av appen, säger Lars E Olsson. Tidigare forskning visar att det vardagliga resandet har stor betydelse för vårt subjektiva välbefinnande, vår lyckonivå. Och detta ska vi studera djupare genom realtidsmätningar av upplevelser, känslor och sinnesstämning.

Barn och ungas dagliga resande
Lars medverkar också i två aktuella projekt som handlar om barn och ungas upplevelser av sina resor i vardagen. Det ena har fokus på resor till skolan och dess samband med prestation, det andra studerar vardagliga resor och aktiviteter i stort. Det senare sker i samarbete med forskare från Japan och Kanada där forskarna gör internationella jämförelser för att studera eventuella kulturella skillnader. Både tidigare forskning som Lars gjort angående lycka och val av färdmedel och forskningen om barn och unga har rönt stor uppmärksamhet i nationell media.

Lars bedriver även sin lyckoforskning inom andra områden än kollektivtrafik. Ett exempel på detta är ett projekt som bedrevs inom CTFs forskningsprofil, Den nya tjänsteekonomin plus, och som handlade om hur lycka, upplevelser, konsumtion och hållbar utveckling hänger ihop inom detaljhandeln.

- Våra resultat visar att upplevelser ger mest lycka. För inköp av en pryl minskar tillfredsställelsen över tid. Om vi jämför olika prylar vi köpt eller fått är vi mer benägna att göra ofördelaktiga jämförelser än när det handlar om olika upplevelser. Denna bild av hur konsumenter tänker kring sina köp, före, under och efter, ger stöd för en ny syn på värdeskapande något som är intressant för alla som vill sälja varor eller tjänster, säger Lars E Olsson.

Hållbarhet, miljö och miljöpåverkan
Förutom lycka så forskar Lars om hållbarhet, miljö och miljöpåverkan. Ett samarbete med forskare vid KTH och Göteborgs universitet har resulterat i det webbaserade verktyget EcoRunner. Verktyget mäter och beskriver hur ett hushålls- eller en individs konsumtion belastar miljön samt hur miljöbelastningen kan förändras, till exempel genom ändrade matvanor, energianvändning och minskat bilåkande. Verktyget finns tillgängligt för allmänheten och kan användas som en miljökalkylator men även som ett hjälpmedel för att få överblick över hur man spenderar sina pengar över tid.

Lars har också ett antal andra projekt med fokus på vad som styr och hur man kan påverka och förändra människors beteende till att bli mer miljövänliga. I fokus är bland annat individens sociala- och moraliska motiv och hur dessa signaleras till såväl andra som till sig själv när man gör konsumtionsbeslut. Projekten handlar också om betydelsen av målsättning när man försöker förändra sitt beteende.

Innovation och tjänstefiering
Det senaste området Lars har börjat forska om är innovation med fokus på idégenerering och utvärdering av idéer. I ett pågående projekt studeras hur man kan styra processen genom riktad uppmärksamhet och förädling av föreslagna idéer, samt vad detta innebär för kvaliteten på idéerna.

- En spännande aspekt i detta projekt är att det är många parter involverade - dels från akademin i form från KTH och IMIT, och dels från industrin i form av Rolls Royce, Assa Abloy, Ericsson, Volvo AB och SCA. Detta ger oss unika möjligheter att testa och validera våra experimentella modeller i verkligheten, säger Lars E Olsson.

Fakta
Lars E Olsson är sedan hösten 2014 docent i psykologi vid Karlstads universitet. Han bedriver sin forskning främst inom forskargruppen Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, med också inom CTF, Centrum för tjänsteforskning. Han undervisar också inom psykologi vid Karlstads universitet. Hans doktorsavhandling (2007, Göteborgs universitet) ”Effects of certainty on decision making under uncertainty” handlar om hur ekonomiskt beslutsfattande styrs av graden av osäkerhet och hur detta skulle kunna användas som styrmedel för att exempelvis minska produktion av miljöfarliga varor eller minska nyttjandet av hotade resurser.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.