2023-04-19 05:00Nyheter

Höstens kurser för lärare

Porträtt på ett barn.

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. 

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare

Anmälan pågår till 1 juni via kursernas webbsidor.

Inom Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare finns tre kurser som du kan välja mellan. Kurserna startar under hösten 2023, anmälan sker via kursernas webbsidor.

Att leda processer för skolförbättring 5 hp

Kursen består av tre huvudsakliga delar som alla utgör väsentliga dimensioner av en skolas förbättringskapacitet, det vill säga en skolas självförnyande förmåga: det fördelade ledarskapet, det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.

Du kommer att få kunskaper om och erfarenheter av olika verktyg för att leda dina kollegors lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och därmed systematiskt utveckla skolans kärnuppdrag, det vill säga undervisning och elevers lärande.

Perspektiv på ledarskap i klassrummet 5 hp

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas förbättringskapacitet och därigenom utveckla kompetens för att främja och leda det lokala skolutvecklingsarbetet med fokus på kollegialt lärande, metodik och didaktik.

Du kommer att få både teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av olika verktyg för att leda dina kollegors lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer därmed systematiskt kunna utveckla skolans kärnuppdrag - undervisning och elevers lärande.

Samtalsmodeller för skolframgång 5 p

Kursens består av olika samtalsmodeller, samtalsledarens professionsutvecklande roll samt samtalsmodellernas betydelse i förskolans/skolans utvecklingsarbete.

Processen mellan kursträffarna innefattar bl.a. aktioner i den egna verksamheten, litteraturstudier och reflektioner. Du kommer att introduceras till och prova olika samtalsmodeller som du sedan kommer använda i din verksamhet i ett skolutvecklingsprojekt.

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk 7.5 hp
Anmälan pågår till 1 juni via kursens webbsida. 

Kursens syfte är att ge lärare en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andrapråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

Workshops med dynamiska matematikprogram i undervisningen

Huvudmän bokar senast den 1 juni workshopsplatser via uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm. 

När proven blir digitala behöver lärare ha en digital kompentens. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i handhavandet av digitala verktyg i undervisningen och didaktiska kunskaper vid användning av digitala verktyg i undervisningen.  

Skolverket erbjuder kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik, vid användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen, med särskilt fokus på dynamiska matematikprogram. Stödet paketeras i moduler på Lärportalen. Skolverket kompletterar stödet med workshops för att fler lärare ska få möjlighet till kompetensutveckling i handhavandet av digitala verktyg kopplat till sin matematikundervisning. 

Studie- och yrkesvägledning och interkultur - om att möta och mötas

Anmälan pågår till 25 maj via Skolverket.

Utveckla din kunskap om interkultur och interkulturellt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledningen. Kursen är en seminarieserie med föreläsningar, workshops och praktiska övningar som syftar till att öka kunskap om interkultur i studie- och yrkesvägledningen, dela erfarenheter samt bygga nätverk.

Lärarlyftets kurser och program

Du kan göra sen anmälan fram till 17 augusti via antagning.se.

Karlstads universitet erbjuder tre lärarlyftskurser och ett program med start hösten 2023:

Vi kommer till din kommun eller region!

Följande utbildningar kan skolhuvdmannen boka platser till och i dialog med oss kan kurserna även förläggas till er kommun eller region. Kontaktuppgifter till vår uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm finns längst ner i nyhetsbrevet.

Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 15 hp

Det här är en uppdragsutbildning som kan köpas av skolhuvudmän till sin personal. Kontakta uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm. 

Kursens vänder sig till specialpedagoger, lärare och förskollärare och syftar till att deltagaren ska utveckla goda och för pedagogisk verksamhet relevanta kunskaper om särskild begåvning. Deltagaren ska genom teoretiska och praktiska perspektiv utveckla färdigheter i att upptäcka barn och elever med särskild begåvning samt i att organisera undervisning som stimulerar dessa barns och elevers lärande och personliga utveckling.

Vi har tagit fram ett koncept där kursen kan förläggas till en kommun om huvudmannen samlar tillräckligt många deltagare, våra utbildningsledare besöker då kommunen under ett antal besök som komplement till distansinslag som genomförs på lärplattformen Canvas. Studietakten beräknas till åttondelsfart, det vill säga 7.5 hp per läsår. 

Kursen leds av Elisabet Mellroth, fil dr. i pedagogiskt arbete och affilierad forskare vid Karlstads universitet. Elisabet är lektor i STEM-ämnen och gymnasielärare matematik och kemi. Elisabet är även styrelseledamot i kommittéerna för International group of Mathematical Creativity and Giftedness samt European Council for High Ability (ECHA).

I kursen föreläser också Valerie Margrain, professor i pedagogikt arbete och koodinator för GiftED Doctoral Programme vid Karlstads universitet. 

Kontakt med uppdragsutbildningen

Pia Sundgren Storm är uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Hon hjälper dig som är skolhuvudman när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en länk mellan dig som är lärare och Skolverket då hon arbetar med att koordinera alla olika utbildningar som universitetet får i uppdrag att genomföra av Skolverket. 

Kontakt Pia Sundgren Storm, tel 072-454 77 60, pia.sundgren-storm@kau.se

Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola