2017-09-06 11:32Nyheter

Hallå där Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap!

null

 Hallå där Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap
Du har tillsammans med Staffan Janson, senior professor på Karlstads universitet, genomfört en stor nationell kartläggning av barnmisshandel, inkluderande nästan 5000 elever runt om i Sverige. Det är ett regeringsuppdrag till Stiftelsen Allmänna barnhuset där ni båda har en anställning. Ni har även tidigare genomfört flera nationella kartläggningar så att ni kan göra jämförelser över tid när det gäller vissa typer av misshandel.

Vad kom ni fram till i rapporten?
- Ett viktigt och positivt resultat är att den fysiska misshandeln har minskat sedan 1995. De senaste tio åren har det legat ganska stabilt på cirka 13-17 procent. Det som är nytt för denna undersökning är att vi har undersökt alla former av barnmisshandel; fysisk, psykisk, sexuell, försummelse och om man har upplevt våld mellan vuxna i familjen. Det är 44 procent av eleverna som rapporterar att de varit utsatta för minst någon form av barnmisshandel under sin livstid. Majoriteten av dem har varit med milda former av fysisk bestraffning vid enstaka tillfällen. Det är dock drygt 5 procent som är utsatta för allvarliga och systematiska former av våld och denna grupp är viktig att undersöka vidare.

Hur kommer Socialdepartementet arbeta vidare med de här frågorna?
- De jobbar vidare med att göra Barnkonventionen till lag så att barns rättigheter ska stärkas. Ett annat viktigt regeringsbeslut är att utbildning om våld mot kvinnor ska vara obligatorisk i många utbildningar som möter kvinnor, till exempel sjuksköterskeutbildningen och juristutbildningen.
Detta är mycket positivt. De barn som lever i familjer där det förekommer våld mellan föräldrar är mycket utsatta. Även föreläsningar om våld mot barn borde vara obligatoriskt i de utbildningar som utbildar professionella som ska möta barnen. Jag hoppas att regeringen jobbar för detta.

Hur arbetar vi på Karlstads universitet med de här frågorna?
- Vi på folkhälsovetenskap jobbar mycket med familjevåldsproblematik, både genom forskning och utbildning. Vi har till exempel kurser om våld i nära relationer. Vi kommer också att starta en ny kurs till våren som heter ”Våld mot barn – att upptäcka och agera”. Den kommer att ingå i vårt VAMAS-program; ”Barns liv och hälsa”, men kan också läsas fristående.

Vad händer nu?
- Nu ska vi igång med att genomföra en föräldraenkätundersökning om barnuppfostran och våld. Även djupintervjuer med föräldrar kommer att göras. Denna datainsamling ska också generera en rapport som kommer ut i juni 2018.

Här är hittar du rapporten som ligger på Allmänna Barnhusets hemsida:
Ny forskningsrapport om våld mot barn – en nationell kartläggning


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.