2016-03-17 13:23Nyheter

Fortsatt satsning på forskning och innovation

Den 17 mars beslutade regionstyrelsen att Region Värmland under en femårsperiod går in med 50 miljoner kronor i Akademin för smart specialisering – en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet. Akademin startas gemensamt med Karlstads universitet som kommer att bidra med lika mycket medel.

Satsningen är en fortsättning på den avsiktsförklaring som gjordes för perioden 2010–2014 då tio nya professurer inrättades vid Karlstads universitet. Även denna gång handlar det om ett forskningssamarbete och det sträcker sig till år 2020.

Stärka värmländska forskningsmiljöer
Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna.

– Ett av målen är att forskningen i Karlstad ska vara av så hög kvalitet att de drar in mer externa medel till universitetet. Vi kan se att tidigare satsningar har bidragit till att exempelvis KK-stiftelsen och Vinnova har satsat mycket medel på forskning i Karlstad, säger Tomas Riste, regionråd.

– Akademin för smart specialisering bidrar till att stärka Karlstads universitets forskning och utbildning. Vi ser fram emot att utveckla samverkan än mer med näringslivet och den offentliga sektorn, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

Stina Höök, regionråd (M), konstaterar att satsningen bryter ny mark:

– Det är unikt i Sverige att göra ett så omfattande samarbete mellan en region och ett lärosäte. Vi tror att detta blir ett kraftfullt verktyg i förnyelsen av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid universitetet.

Hitta områden med internationell konkurrenskraft
Begreppet ”Smart specialisering” handlar om att finna områden som en region redan är stark inom och där det finns möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig. I Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för specialisering, en understrategi till Värmlandsstrategin, pekas sex sådana områden ut:

 • Värdeskapande tjänster
 • Skoglig bioekonomi
 • Digitalisering av välfärdstjänster
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser
 • Systemlösningar med solel

 • Dessa sex områden ligger till grund för Akademin för smart specialisering. Akademin ska styras gemensamt av Karlstads universitet och Region Värmland och den ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer.

  Genom att man kopplar ihop forskning, innovation och utbildning ska Akademin också rusta studenterna vid Karlstads universitet så att de efter avslutad utbildning ska komma ut i det värmländska näringslivet och där driva utveckling inom de sex prioriterade områdena.

  Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim fattar formellt beslut om att ingå samarbetet med Region Värmland den 23 mars och därefter signeras avtalet.

  Akademin för smart specialisering lanseras internationellt på en konferens i Bryssel 1–2 juni. Den 4 oktober presenteras den nationellt i samband med att den andra nationella konferensen om smart specialisering arrangeras i Karlstad.


  Om Karlstads universitet

  Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.