2018-10-05 07:39Nyheter

Forskare efterlyser samsyn inom livsmedelsbranschen

null

En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan. För att fortsätta minska branschens klimatpåverkan ytterligare är en ökad systemsyn på livsmedel, distribution och förpackningar tillsammans med bättre insikter om konsumentbeteenden nödvändigt menar forskarna.

- Livsmedel står idag för cirka 30 procent av svenska hushålls klimatpåverkan. För en minskning krävs stora förbättringar, både vad gäller vilken typ av mat vi äter samt hur den förpackas, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.

Då produktion och konsumtion ofta är åtskilda i såväl plats som tid krävs förpackningar för att skydda maten under distribution och lagring. Rätt utformade förpackningarna bidrar till minskat matsvinn och därmed minskad klimatpåverkan. Förpackningsområdet är mycket komplext, olika livsmedel kräver olika typ av skydd och kulturella och demografiska skillnader gör att vi använder förpackningarna och maten på olika sätt. Dessutom spelar återvinningssystem av uttjänta förpackningar också en stor roll i miljöanalysen menar forskarna.

En översyn av 32 publicerade artiklar om miljöpåverkan på förpackade livsmedel från de senaste 10 åren visar att den indirekta miljöpåverkan av förpackningar hanteras bristfälligt. Med indirekt miljöpåverkan menar forskarna hur förpackningens utformning påverkar effektivitet i hantering, transport och matsvinn i olika led. Trots att många studier visat på matsvinnets stora omfattning och klimatpåverkan syns en mycket liten del av det när livsmedel med dess förpackningar ska miljöbedömas. För att nå en verklig minskning av miljöpåverkan inom livsmedelsområdet måste fler studier hantera mer av den komplexitet som råder inom området menar forskarna.

- Vi måste öka kunskapen om distribution och hantering och få fler och bättre insikter om konsumenternas interaktion med förpackningar och maten i hemmet. Självklart ska också insikter och påverkan från sortering och återvinning ingå så att vi kan återvinna materialen till högre kvalitet, säger Helén Williams.

För mer information kontakta: Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, 073- 365 54 91, helen.williams@kau.se.

Studien är skriven av Katrin Molina-Besch, Lunds universitet, Helén Williams och Fredrik Wikström, båda verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nyligen publicerats i tidskriften The International Journal of Life Cycle Assessment. Här kan du läsa hela artikeln: The environmental impact of packaging in food supply chains—does life cycle assessment of food provide the full picture?


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.