2017-11-15 13:15Nyheter

Fåtal platser kvar till vårens nationella påbyggnadsutbildning för socialsekreterare

null

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningen.

Karlstads universitet genomför på uppdrag av Socialstyrelsen en nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården. Den fjärde kursomgången startar i februari 2018 och anmälan pågår till 14 december via kau.se/uppdragsutbildning

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos socialsekreterare. Arbetet med att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa innebär ofta svåra bedömningar, som kan vara livsavgörande för de barn, ungdomar och föräldrar som berörs. Att socialsekreterare som arbetar med dessa uppgifter har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att klara uppgifterna är angeläget bland annat med tanke på föräldrars och barns behov av rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten.

Målgrupp

Karlstads universitet har uppdraget att vända sig till socialsekreterare i följande län: Gotlands, Dalarna, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län, men vi välkomnar även deltagare från andra län.

Målgruppen för kursen är anställda socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården som arbetar med myndighetsutövning i kommunen och som arbetat med detta de två senaste åren. Vikarier kan anmäla sig till kursen förutsatt att de är anställda hela kursperioden.

Anmälan till 14 december

Kursen ta emot 100 deltagare och har 30 lediga platser per den 15 november (när nyhetsbrevet skickas ut).

Om du är intresserad av kursen ska du prata med din chef och få dennes godkännande innan du anmäler dig. Socialstyrelsen står för kursavgift, obligatorisk litteratur samt kaffe. Respektive arbetsgivare bekostar sin deltagares eventuella rese- och logikostnader.

Kursanmälan är bindande. Vid avhopp kommer en avgift på 2 500 SEK exkl. moms att faktureras arbetsgivaren gällande litteratur som skickas till deltagaren vid kursstart. Deltagare som fullföljer utbildningen kommer inte att faktureras. 

Kursinnehåll

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och är utarbetad efter en pedagogisk metod för att du ska kunna tillägna dig kunskap och koppla ihop teori med den egne praktiska verksamheten.

Kursen ger fördjupad kunskap om

 • socialsekreterarens uppdrag, ansvar och befogenheter
 • samverkan, risk- och skyddsfaktorer
 • hur barn, unga och deras föräldrar görs delaktiga vid utredning, planering och uppföljning.

Målsättningen är att du efter avslutad kurs har förvärvat kunskaper om:

 • olika sätt att kommunicera med barn, unga och föräldrar för att öka delaktigheten vid utredning, planering och uppföljning
 • hur samverkan och samarbete med de professioner som finns runt barnet kan utvecklas och stärkas
 • olika teoretiska perspektiv samt relevant lagstiftning att tillämpa vid myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • genomförande av systematiska analyser utifrån risk- och skyddsfaktorer i barnutredningar
 • genomförande och analys av samtal med barn och unga i utsatta situationer
 • problematisering av eget professionellt förhållningssätt i utredande och informerande samtal med barn, unga och föräldrar
 • bedömning av såväl kort- som långsiktigt skyddsbehov hos barn och unga

Kursen examineras genom skriftliga individuella hemtentamina. Dessa bildar underlag för grupparbete och utarbetande av grupprapport innehållande kollegial granskning och analys. De skriftliga grupprapporterna tas upp för diskussion och reflektion på närträffarna. Kursen kräver aktivt deltagande vid närträffarna. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och vid godkänd examination högskolepoäng.

Genomförande

Kursen är på avancerad nivå, genomförs på kvartsfart under tjugo veckor och omfattar 7.5 hp. Utbildningen är delvis webbaserad och då används den internetbaserade lärplattformen Its Learning. Träffarna har inslag av kortare föreläsningar och tyngdpunkten ligger på reflektion och erfarenhetsutbyte. Upplägget mellan träffarna består av självstudier av litteratur, inspelade föreläsningar samt egna grupparbeten.

Kursträffar:

 • 5-6 februari, 2018 i Stockholm
 • 23 april, 2018, Stockholm
 • 11 juni, 2018, Stockholm

Kontaktpersoner

 • Frågor om kursen: Ulla-Britt Eriksson, universitetslektor i Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet
 • Frågor om anmälan: Anna Nilsson, 054-700 13 00, utbildningshandläggare, Karlstads universitets uppdrags AB

Andra uppdragsutbildningar för personal inom offentlig förvaltning, vård och omsorg

Få senaste nytt snabbt i mobilen

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

- Vi har både utbildningar som är öppna för deltagare från flera olika arbetsgivare och utbildningar som vi skräddarsyr utifrån vad arbetsgivaren önskar. Intresset för att få skräddarsydda lösningar är något som ökar rejält, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.

Kontakt med uppdragsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta uppdragskoordinator Nina Sundberg, Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0761-260 437, nina.sundberg@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas vid behov, som mest fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till en ny prenumerant: uppdrag@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.