2016-09-29 15:51Nyheter

Bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga

null

Frågor om ungas läsning och medievanor är ständigt aktuella. Med jämna mellanrum kommer larm om läskris och minskad läsning och åtgärder för att barn och unga ska läsa mer sätts in. Nu släpps boken Läsa mellan raderna som handlar om läsundervisning och lässtrategier i skolan.

– Idag ser vi ofta enkla problembeskrivningar och rop på snabba lösningar när det gäller ”läskrisen”. Mer sällan förankras debatten i aktuell forskning på området, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av bokens redaktörer.

I den nya boken presenteras resultatet av ett fyraårigt forskningsprojekt. Här har man granskat hur undervisningen i klassrummen på bästa sätt kan stötta elever i deras läsutveckling.

– Det pratas mycket om lässtrategier nuförtiden. Men på vilka sätt kan undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategier tas i bruk? Det är exempel på frågor som vi tar upp i boken, säger Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och redaktör för boken.

I forskningsprojektet har dialogisk strategiundervisning, en modell för läsundervisning bestående av strukturerade samtal om texter och utmanande skrivuppgifter, genomförts i flera olika klasser på högstadiet.

– Den här modellen ger eleverna möjligheter till fördjupad reflektion över det de läst. Syftet är att uppmuntra elevernas tänkande under läsningens gång, framför allt kring den egna läsprocessen, men också att ge dem strategier för att kunna fördjupa sin förståelse och att vänja dem vid att förhålla sig till och ta ställning till det de läser, säger Christina Olin-Scheller.

Undervisningen i projektet har kretsat kring såväl skönlitterära som argumenterande texter.

– Projektet är unikt i det avseendet att vi har kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder för att titta på effekterna av lässtrategiundervisning. Vår förhoppning är att boken ska bidra med en både en teoretisk och empirisk grundad förståelse av arbetet med lässtrategier och textsamtal, avslutar Michael Tengberg.

Boken vänder sig till alla som har intresse för frågor om läsning och läsundervisning.

För mer information kontakta:
Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet,
054-700 16 89, chriolin@kau.se

Michael Tengberg, docent pedagogiskt arbete, Karlstads universitet
054-700 18 78, michael.tengberg@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.