2016-10-21 10:23Nyheter

3 miljoner till forskning om patientinvolvering i vården

null

Hur påverkas arbetet i vården av ökad patientinvolvering? Detta ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, reda ut i ett nytt forskningsprojekt som får 3 miljoner från forskningsrådet Forte under tre år.

I projektet "Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik: Förhållningssätt, handlingsmönster och yrkesroll" ska forskarna Per Echeverri och Markus Fellesson, Karlstads universitet, tillsammans med Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås, studera hur arbetet inom vården påverkas när patienter involveras. Projektet är finasierat av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och löper över tre år.

Under denna period ska forskarna analysera hur arbetet inom vården påverkas av ökad patientinvolvering ur ett medarbetarperspektiv, företrädesvis läkare och sjuksköterskor. Detta mot bakgrund av att begrepp som personcentrerad vård, patientinvolvering och brukarinvolvering lyfts fram som nödvändiga utgångspunkter för framtidens vård.

- Att involvera patienter innebär att en del makt flyttas över till patienten och påverkar en rad aspekter i gränslandet mellan vården och patienten, till exempel krav på ändrade arbetsformer och synsätt i vården, säger Per Echeverri.

- Status och maktförhållanden kan ändras, såväl i förhållandet till patienten som mellan olika personalgrupper. Etablerade medicinska och omvårdnadsmässiga ståndpunkter kan ifrågasättas, liksom befintliga identiteter och roller. Detta riskerar att påverka de anställdas arbetssituation på ett negativt sätt, något som i sin tur kan minska stödet för idén med patientinvolvering eller rent av leda till aktivt motstånd, formellt eller informellt.

Syftet med projektet är att få fram kunskap om hur det går till när personalen översätter patientinvolveringsidén till sin arbetsplats, på vilka sätt den förverkligas i vårdmiljö och rutiner och hur personalen ser på sin yrkesroll när patienter i allt högre grad involveras i arbetet.

Datainsamling görs inom olika vårdenheter inom svensk hälso- och sjukvård och sker genom intervjuer samt genom observationer av olika patientinvolveringspraktiker.

För mer information kontakta: Per Echeverri, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, per.echeverri@kau.se, 054-700 15 05.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.